Галерия „Сердика” изненадва със „101 карикатури, 101 смешинки“

Галерия „Сердика” изненадва със „101 карикатури, 101 смешинки“

Галерия “Сер­дика“ пред­с­тавя „101 карикатури, 101 смешинки“ — 14 бъл­гар­ски карикатуристи се събират в Коледна изложба.

Тя стар­тира вече на 11 декем­ври и продъл­жава до 10 януари 2020 г.

Галерия “Сер­дика“ събира 14 родни карикатуристи, които показ­ват своето намигане към столич­ната пуб­лика за пред­с­тоящите зимни праз­ници, веселите ситуации около тях и радостта на малки и големи от новогодиш­ните изненади.

В „101 карикатури, 101 смешинки“ ще видим знакови имена — Чав­дар Николов, Ивайло Цвет­ков, Йовчо Савов, Трайко Попов, Ириен Трен­дафилов, Цочо Пеев, Алла и Чав­дар Геор­гиеви, Мая Чолакова, Милко Диков, Генчо Симеонов, Вален­тин Геор­гиев, Валери Алек­сан­д­ров, Никола Геор­гиев — Кайо, Любомир Михай­лов. Арт прос­т­ран­с­т­вото на галерия “Сер­дика“ на Жен­ски пазар ще пос­рещне Новата година с усмивка. „Карикатурата е едно крехко дръвче, което расте на воля, необ­г­рижено, на суха, песъчливо-скалиста почва. Вечно зелено, вечно раз­лис­тено, и пролет, и лято, и есен, и зима”, казва Любомир Николов.