Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) ЛИРИКА НА НРАВСТВЕНАТА НЕПРИМИРИМОСТ

ЛИРИКА НА НРАВСТВЕНАТА НЕПРИМИРИМОСТ

ЛИРИКА НА НРАВСТВЕНАТА НЕПРИМИРИМОСТ

Всичко се сбъдна“ — юбилейно томче на поетесата Надя Попова, ще бъде пред­с­тавено в Национал­ната биб­лиотека

Надя Попова без­с­порно е от най-талантливите и оригинални съв­рем­ненни бъл­гар­ски поетеси, които раз­виват и тлас­кат нап­ред традицията на класичес­ката отечес­т­вена лирика.Тя има изк­лючителна самов­зис­кател­ност към соб­с­т­веното си твор­чес­тво. Може би затова пес­теливо и рядко издава нови стихос­бирки. Но досегът с всяка нейна книга се прев­ръща в праз­ник за любителите на поезията. Сега в ръцете на читателите е томче с изб­рани творби, озаг­лавено „Всичко се сбъдна“, издание на „Захарий Стоянов“. То ще бъде пред­с­тавено за първи път на 16 декем­ври (понедел­ник) от 18 ч. във Национал­ната биб­лиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (във фоайето на ІІ етаж).

Всичко се сбъдна“ ни пред­лага това, което Надя Попова сама строго е изб­рала от своите предишни поетични книги „Линия на живота“, „Новолуние“, „Къщи за събаряне“ „Без­с­лавни праз­ници“, „Рисунки по памет“, „Мними притежания“ и е добавила цикъл „Стихове, нев­лезли в книги“. Поетесата , която „не от вчера по ръба се движи“, още от пър­вата си книга показва омъд­рена печал и стоицизъм пред екзис­тен­циал­ните трагични и нерешими проб­леми. Литератур­ните критици твър­дят, че мракът е ней­ното пред­почитано твор­ческо прос­т­ран­с­тво, че свет­лината в ней­ната лирика е оскъдна, защото човеш­кото ни битие не е твърде радос­тно и надеж­дно, трудно се намира изход от лабиринта, наречен живот. Поезията на Надя Попова излъчва силна енер­гия , която дъл­боко ни въз­дейс­тва, дори ни раз­тър­сва, може би защото в нея доминира бол­ката от раз­рушената взаим­ност и хар­мония, защото тя е израз на нрав­с­т­вена неп­римиримост. И не само това й придава соб­с­т­вена художес­т­вена физиономия – умението да усеща нрав­с­т­вената енер­гия на думите, които тя въз­п­риема кото одухот­ворени същес­тва, които са заредени с вът­решна свет­лина. Само истин­с­кият поет усеща пул­сацията на думите, тех­ния вът­решен ритъм. Поезията на Надя Попова се отличава с естес­т­веност и изящна организираност на словото, което я прави не само просто дос­тъпна, но и общителна, диалогична.

И тъй като том­чето има юбилеен харак­тер, то завър­шва с глава „За стиховете на Надя Попова“, в която „говорят“ Петър Караан­гов, Никола Иванов, Росица Кунева, Лалка Пав­лова, Благовеста Касабова и Иван Гранит­ски.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие