Шарон Кам - специален гост на Софийска филхармония

Шарон Кам - специален гост на Софийска филхармония

Съзвездие от талантливи солисти ще зарадват ценителите на класическата музика

На 13-и фев­руари на сцената на зала “Бъл­гария“ ценителите на класичес­ката музика ще се нас­ладят на раз­тър­с­т­ващия “Рек­вием“ на Моцарт и Кон­церта за кларинет и оркес­тър № 2 на Карл Мария фон Вебер. Специален гост на събитието е водещата изпъл­нителка на кларинет Шарон Кам, която повече от 20 години е солист на светов­ноиз­вес­тни оркес­три в САЩ, Европа и Япония.

Солис­тите Беса Лугичи, Виолета Радомир­ска, Михаил Михай­лов и Ивайло Джуров са селек­цията на маес­тро Най­ден Тодоров за кон­церта на Софийс­ката фил­хар­мония в зала “Бъл­гария“.

Кам е носител на много приз­нания, сред които най-впечатляващи са Лауреат на меж­дународ­ния кон­курс ARD в Мюн­хен и двук­ратна носителка на наг­радата ECHO за инс­т­румен­талист. Изпъл­ненията на произ­ведения на Вебер с оркес­търа на Геван­д­хаус — Лайп­циг й носят пър­вата наг­рада ECHO, негови творби са включени в записите на Кам и Радиор­кес­търа на Лайп­циг, за които талан­т­ливата солис­тка получава втората си наг­рада ECHO.

Шарон Кам ще свири Втория кларинетен кон­церт на Вебер, който се отк­роява с трак­тов­ката на кларинета като солов инс­т­румент. В твор­чес­т­вото си съв­ремен­никът на Бетовен изповядва естетика и стил, емоционална изтън­ченост и грация. Вторият му кон­церт за кларинет е свър­зан с пос­тиженията му в опер­ния жанр.