Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Кинопанорама, посветена на 75-та годишнина от Победата във Великата Отечествена войн

Кинопанорама, посветена на 75-та годишнина от Победата във Великата Отечествена войн

Кинопанорама, посветена на 75-та годишнина от Победата във Великата Отечествена войн

Ценителите на “Сед­мото изкус­тво“ ще имат уникал­ната въз­мож­ност да гледат фил­мите на световно извес­т­ните режисьори Михаил Ром, Сер­гей Бон­дар­чук, Юрий Озеров, Елем Климов, Лариса Шепитко, Михаил Калатозов.

Кинопанорама, пос­ветена на под­вига на многонационал­ния съвет­ски народ в годините на Великата Отечес­т­вена война започва своите прожек­ции в Рус­кия кул­турно — инфор­мационен цен­тър в столицата.

Прожек­циите ще са всеки чет­вър­тък в 18.30 в Мал­ката зала на Рус­кия културно-информационен цен­тър през цялата 2020 година.

2020 година е юбилейна за този значим праз­ник — 75-та годиш­нина от Победата във Великата Отечес­т­вена война.

Това е праз­ник, който въз­вишава рус­кия народ, тъй като неус­поримо води до гор­дост с под­вига на бащите и дедите. Нека за пореден път се пок­лоним пред онези, които са се борили за свободата, честта и дос­тойн­с­т­вото. Нека се прек­лоним пред онези, които успяха да отс­тоят правото да живеем, да се трудим, рад­ваме и творим за благото на Отечес­т­вото.

Рамо до рамо против фашизма са воювали рус­наци и украинци, белоруси и мол­довани, грузинци и узбеки, казахи и арменци, с една дума — народите на многонационал­ния тогава Съвет­ски Съюз и редица европейски дър­жави. Съюз­ниците на СССРСАЩ и Великоб­ритания, отк­ривайки втория фронт, са помог­нали да се ускори и приб­лижи датата, която днес се смята в историята за велика. Фил­мите, пред­с­тавени в прог­рамата на Кинопанорамата, прав­диво показ­ват героич­ната и трагична епопея, труд­ните етапи от пър­вите дни на вой­ната и радостта от Победата. Зрителите ще имат въз­мож­ността да видят ленти, зас­нети бук­вално в пър­вите дни на воен­ните дейс­т­вия, филми от съвет­с­кия период, както и новото съв­ременно руско кино по темата.

Редица от кинолен­тите са носители на прес­тижни наг­ради на руски и меж­дународни кинофес­тивали в Кан, Венеция, Бер­лин, Кар­лови Вари, Сан Фран­циско и други извес­тни и прес­тижни кинофоруми по цял свят. В каталога са пред­с­тавени и филми, които за пръв път ще бъдат излъчени пред бъл­гар­с­ките зрители.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...