Музеите на Ватикана отварят врати от 1 юни

Музеите на Ватикана отварят врати от 1 юни

Ватикан­с­ките музеи ще се вър­нат към работа от 1 юни, като всички посетители ще носят маски, ще спаз­ват правилата за социална дис­тан­ция и тем­пературата им ще се измерва, преди да бъдат допус­нати да влязат. За да може управата на музеите, сред които е и светов­ноиз­вес­т­ната Сик­с­тин­ска капела, да кон­т­ролира броя на посетителите, те ще трябва да резер­вират билетите си пред­варително. Цената на стан­дар­т­ния билет е 17 евро. От 1 юни Ватикана отваря за посещения и лят­ната пап­ска резиден­ция Кас­тел Ган­долфо, намираща се на около 30 км от Рим.

Сик­с­тин­с­ката капела е музей и бивш парак­лис в Апос­толичес­кия дворец – официал­ната резиден­ция на папата във Ватикана.

Извес­тна е с архитек­турата си и фрес­ките, дело на извес­т­ните ренесан­сови худож­ници — Микелан­джело, Сан­дро Ботичели, Пиетро Перу­джино, Пин­турикио, Доменико Гир­лан­дайо. Таванът с площ е изрисуван от Микелан­джело между 1508 и 1512 г. по поръчка на папа Юлий II и заедно със сцената Страш­ният съд, изрисувана между 1535 и 1541 г.,се смята за връх в твор­чес­т­вото на Микелан­джело.

Храмът носи името си от папа Сикст IV, който поръчва въз­с­тановяване на старата Капела Магна. Между 1481 и 1482 г. флорен­тин­ски и умб­рийски худож­ници рисуват по стените фрески със сцени от живота на Мой­сей и Хрис­тос. Работата прик­лючва през май 1482 г. и на 15 август 1483 г. Сикст IV провежда пър­вата литур­гия в обновения храм.