Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Античният град Хераклея Синтика е открит при спасяване на епиграфски паметник

Античният град Хераклея Синтика е открит при спасяване на епиграфски паметник

Антич­ният град Херак­лея Син­тика е отк­рит при спасяване на епиг­раф­ски памет­ник от иманяри. Това раз­каза дирек­торът на музея в Пет­рич д-р Сотир Иванов.

Повече от 150 години науката не е знаела точ­ното мес­тонахож­дение на древ­ния обект. Отк­риването му става случайно в края на януари 2002 г.

Изпъл­нявайки задъл­женията си на дирек­тор, Сотир Иванов обикалял мес­т­ности и обекти с културно-исторически значение. При пър­вото си посещение в мес­т­ността “Кожух“ край Пет­рич забелязал мъже, които работят наб­лизо. Пър­воначално не се усъм­нил, че дей­ността им е в раз­рез със закона. “Тези шес­тима мъже, които работеха на хълма “Чер­вените скали“ обаче бяха много агресивни, което ме накара да се свържа с район­ното управ­ление в града“, раз­каза Сотир Иванов.

След прис­тигане на полицията мъжете се раз­бяг­ват. Остава само един, който е дошъл с тех­ника — малък багер и ремарке. Именно в ремар­кето е била натоварена мраморна плоча. Това е и пър­вата екс­пер­тиза за младия историк. Плочата е епиг­раф­ски памет­ник, на която са изписани 24 реда на латин­ски език, което се е оказало император­ски над­пис. “Те са изк­лючително редки, над­писът е на император Галерий от 308 г. и той промени схващането за историчес­ката геог­рафия въобще на Херак­лея Син­тика на територията на Югозападна Бъл­гария“, раз­каза д-р Сотир Иванов.

Плочата, благодарение на която се установява мес­тоположението на древ­ния град, се съх­ранява в Исторически музей — Пет­рич. Тя е с внушител­ните раз­мери от 168 на 88 сан­тиметра и тежи около половин тон.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

None

None

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запозна…

Прочети още:

Loading...