Откриха надпис на латински език на Хераклея Синтика

Откриха надпис на латински език на Хераклея Синтика

Над­пис на латин­ски език отк­риха археолозите в пос­лед­ния ден от пър­вия етап на раз­коп­ките на древ­ния град Херак­лея Син­тика край Пет­рич за тази година. Ръководителят на раз­коп­ките е доц. д-р Люд­мил Вагалин­ски. „Над­писите са изк­лючително ценни заради инфор­мацията, която съдър­жат, още повече, че в района на Средна Струма до момента са отк­рити само четири на латин­ски език”, посочи той.

Доц. Вагалин­ски изтъкна, че отк­ритите в този район над­писи на гръцки език от антич­ния период са над двеста. Отк­ритият над­пис пред­с­тавя корес­пон­ден­ция между управата на Херак­лея Син­тика и импер­с­ката кан­целария на Рим­с­ката империя. В него за първи път учените виж­дат изписано на камък името на града — Херак­лея.

Преди време беше отк­рита и голяма мраморна жен­ска статуя, както и няколко по-малки фигурки. В резул­тат на раз­коп­ките са отк­рити брон­зови монети, които помагат за хронологията.

През месец август пред­с­тои раз­к­риването на запад­ната част от форума на Херак­лея Син­тика. Финан­сирането за пър­вата е било в раз­мер на тридесет хиляди лева, предос­тавени от община Пет­рич. Вторият етап ще бъде финан­сиран от Минис­тер­с­тво на кул­турата и ще бъде в раз­мер на двадесет и осем хиляди лева”, посочи доц. Вагалин­ски.