“Кралицата мълчи“ - роман за цяло едно поколение

“Кралицата мълчи“ - роман за цяло едно поколение

Твор­бата на Лаура Фрой­ден­талер излезе от печат в Издател­с­тво “Колибри, преводач е Жанина Драгос­тинова.

Фани, “кралицата“, влачи след себе си тежко минало, но пред­почита да мълчи за всичко, сполетяло я през годините. Бележ­никът, който ней­ната внучка й подарява с молба да опише спомените си, стои неот­ворен на нощ­ното шкафче. Но образите и събитията от дет­с­т­вото, от младостта, от живота й на зряла жена стремително нах­луват в дните и нощите й и все по-натрапчиво обсеб­ват съз­нанието й. Потъналото в заб­рава събитие се оказва само на един сън раз­с­тояние от днеш­ния ден.

“Романът се със­тои от кратки белет­рис­тични сег­менти, които са като изящни студии за това, което може да спаси една човешка душа. Акцен­тът е върху мал­ките жес­тове и думи, които помагат на всеки човек да се задържи на повър­х­ността и в същ­ността си са храбри дела.“ — “Дер Щан­дард“

Лаура Фрой­ден­талер е родена през 1984 г. в Зал­ц­бург. Завър­шила е гер­манис­тика и философия във Виен­с­кия универ­ситет. “Кралицата мълчи“ е пър­вият й роман и е отличен с Наг­радата за литература на град Бремен и като най-добър роман на Фес­тивала на дебют­ните романи в Шам­бери, Франци). За романа “История с приз­раци“ автор­ката е удос­тоена с Европейс­ката наг­рада за литература.