Венцеслав Анастасов и Габриела Георгиева гостуват в “Оперна гала“ на Плевенската филхармония

Венцеслав Анастасов и Габриела Георгиева гостуват в “Оперна гала“ на Плевенската филхармония

Отличените оперни певци в меж­дународ­ния майс­тор­ски клас на Вен­цес­лав Анас­тасов в Бур­гас ще изнесат “Оперна гала“ с Плевен­с­ката фил­хар­мония. Дирек­тор на фил­хар­монията е Любомир Дяков­ски.

Събитието е на 3 сеп­тем­ври в зала “Емил Димит­ров“ на читалище “Съг­ласие 1869“. Ще звучат любими арии, дуети и ансам­бли от прочути опери. Заедно с най-добрите учас­т­ници в майс­тор­с­кия клас, ще зарад­ват пуб­ликата и извес­т­ните оперни певци Вен­цес­лав Анас­тасов — баритон, и Габ­риела Геор­гиева — соп­ран от Софийс­ката опера. Кон­цер­тът ще премине под дириген­т­с­т­вото на Деян Цветанов — главен диригент на Плов­див­с­ката опера.

На 4 сеп­тем­ври, в парка на Регионал­ния исторически музей в Плевен при свободен вход ще бъде пред­с­тавена праз­нична прог­рама, пос­ветена на Съединението на Бъл­гария. Тя се под­готвя по инициатива на облас­т­ния управител на Плевен Мирос­лав Пет­ров. Учас­т­ват оркес­търът на Плевен­с­ката фил­хар­мония, хор “Гена Димит­рова“ и фил­хар­монич­ният квар­тет “ГеоМар­ЧаЛо“.

На 18 сеп­тем­ври Хилда Казасян ще пред­с­тави с Плевен­с­ката фил­хар­мония най-новия си музикален проект “Да пос­лушаме кино“. Кон­церт ще бъде също на отк­ритата “сцена под звез­дите“ в парка на Регионал­ния исторически музей.