“Портал на два свята“ - Цари Мали град

“Портал на два свята“ - Цари Мали град

Оперният фестивал ще бъде открит на 29 август с българската опера “Янините девет братя“ от Любомир Пипков.

Фес­тивалът “Пор­тал на два свята“ от 29 август — 7 сеп­тем­ври, ще се проведе на къс­ноан­тич­ната крепост Цари Мали град, раз­положена на хълма Св. Спас над с. Бел­чин. Това е шес­тата сцена на Софийс­ката опера и балет за Летен сезон 2020, по идея на режисьора Пламен Кар­талов, в тър­сене на нови исторически места, свър­зани с леген­дарни оперни сюжети.

Самоков­с­ката гора, самоков­с­ките майс­тори рез­бари, самоков­с­ките руд­ници, рил­с­ката планина точно отговарят на обс­танов­ката на дейс­т­вието в либ­ретото. Отк­риването е на 29 август от 19.30 ч с определяната от критиката “най-българската опера“ — “Янините девет братя“ от Любомир Пип­ков, чието дейс­т­вие се раз­вива през далеч­ната, 1361 г., високо на баирите край Самоков. Там, сгушена в прег­ръд­ката на Рила, самичка пуши Янината къща. Музикал­ната драма на Любомир Пип­ков раз­казва за Янините девет братя, за Георги Гроз­ника и брат му Ангел рез­баря. Операта е за драмата на един бъл­гар­ски род, преп­летена с историята на един цял народ.

Пос­танов­ката на режисьора Пламен Кар­талов се игра с голям успех на сцената на Бол­шой театър, по време на гас­т­рола на Софийс­ката опера в Мос­ква (2018 г.)

Диригент — Жорж Димит­ров, сценог­рафия — Свен Йонке, худож­ник на кос­тюмите – Станка Вауда, хореог­рафия — Риолина Топалова, хор майс­тор — Виолета Димит­рова.

На 30 август от 19.30 ч ще се нас­ладим на операта “Кар­мен“ от Жорж Бизе, пос­тановка на Пламен Кар­талов, оценена високо от япон­с­ката пуб­лика и критика по време на тур­нето на Операта през 2018 г.