Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба разказва за изтъкнати дами на София и показва творби, посветени на столицата

Изложба разказва за изтъкнати дами на София и показва творби, посветени на столицата

Изложба разказва за изтъкнати дами на София и показва творби, посветени на столицата

Сред екс­понати от пос­тоян­ната екс­позиция и в Цен­т­рал­ното фоайе Регионал­ният исторически музей – София пред­с­тавя пър­вата част от излож­бата „История помежду“. Отк­риването бе на 13 август и ще продължи до края на сеп­тем­ври.

История помежду“ е проект на Фон­дация „Изкус­тво – дела и документи“, обясни Ерина Кръс­тева. Пред­видени са две пос­ледователни изложби през август – сеп­тем­ври и октом­ври – ноем­ври. Екс­позицията е многоком­понен­тна.

В „Жените на София“ се раз­каз­ват истории за фамилията Стоянович. Фокусът е върху четири дами, чиято съдба се преп­лита с тази на изтък­нати лич­ности.

През сеп­тем­ври към дам­с­ката плеяда се включва и раз­каз за Маг­далина Стан­чева – извес­тен софийски археолог. Тя дълги години работи именно в Регионал­ния исторически музей – София и прави много от раз­к­ритията за столицата в исторически и цивилизационен кон­текст. „Историята като образ“ с излож­бата „Фраг­менти“ е другият ком­понент от времен­ната екс­позиция, с творби на съв­ременни артисти, пос­ветени на раз­лични аспекти от историята на София. Част от тях са работили по проекти, свър­зани с периода след 1944 г.

Раз­казите за „Жените на София“ са дело на Димитър Стоянович. Учас­т­ници във „Фраг­менти“ са: Стела Василева, Наталия Ленц, Ивана Нен­чева, Радос­тин Седев­чев, Георги Тенев и Красимир Терзиев.Куратор на излож­бата е Весела Ножарова.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...