Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев, съобщи проф. Аксиния Джурова, пред­седател на журито. ризът е сред най-авторитетните отличия в гил­дията на худож­ниците. Негови носители от 1972 г. насам са били творци като Свет­лин Русев, Алек­сан­дър Поп­лилов, Дечко Узунов, Тома Вър­банов, Стоян Венев, Димитър Киров, Теофан Сокеров, Георги Божилов, Станис­лав Памук­чиев, Николай Майс­торов, Румен Скор­чев.

И Анд­рей Даниел, и Вих­рони Поп­неделев са емб­лематични пред­с­тавители на хитовата аван­гар­дна група до 1989 г. Групата „Градът“ тогава пред­лагаше алтер­нативни решения на пред­с­тавяне на изкус­т­вото извън галерията“, отбеляза проф. Джурова. И изтъкна запазената свобода и бун­тар­ско отношение у отличените худож­ници. Излож­бата е в галерията “Захари Зог­раф“ в Самоков и ще остане там поне 20 дни.

Като прег­леж­дам пред­с­тавяните автори, наис­тина – всяко време се (само)изразява и изг­ражда чрез съз­даденото от него изкус­тво. Галерията в Самоков – всеки победител оставя своя работа – показва бъл­гар­с­кото изкус­тво на ХХ век до ден днешен“, допълни проф. Аксиния Джурова.