Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря25112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Художникът Иван Нинов представя рисунки и графики в Музей-галерия „АНЕЛ“

Художникът Иван Нинов представя рисунки и графики в Музей-галерия „АНЕЛ“

Художникът Иван Нинов представя рисунки и графики в Музей-галерия „АНЕЛ“

Фонд за изкус­тво и кул­тура — Ангел Симеонов“ пред­с­тавя изложба от 34 творби (рисунки и графики) на утвър­дения бъл­гар­ски худож­ник Иван Нинов.Вернисажът ще се със­тои на 20 октом­ври от 18.30 ч. в Музей-галерия „АНЕЛ“, бул. „Тодор Алек­сан­д­ров“ 14. Куратор на излож­бата е проф. Аксиния Джурова.Иван Нинов е роден на 19 август 1946 г. в с. Цонево. През 1966 г. завър­шва Художес­т­вената гим­назия в София. Младият худож­ник не е приет да следва изоб­разително изкус­тво в Национал­ната художес­т­вена академия, но Свет­лин Русев се прев­ръща в негов мен­тор, който го насър­чава по пътя на професионал­ното израстване.Акад. Русев даде след­ната висока оценка за Иван Нинов през 2016 г.: „Худож­ник със своя пред­мет­ност, син­тетичен и монумен­тален, независимо от фор­мата и стилис­тиката — худож­ник с много вът­решна енер­гия и мощ, който умее да превърне плас­тич­ната материя в знак на тайн­с­т­веното и необяс­нимото. Далече от свет­с­ката суета, от времен­ния и мимолетен свят на бохем­с­ките привид­ности — той винаги е бил близо до себе си, до соб­с­т­вената си същ­ност и природа, до соб­с­т­вения си плас­тичен свят“. Негови творби са включени в меж­дународни биеналета и пред­с­тавителни изложби на бъл­гар­с­кото изкус­тво зад граница: Бел­г­рад, Будапеща, Ибиса, Канагава, Краков, Лодз, Люб­ляна, Токио, Ужице, Фрид­рих­щат. Самос­тоятелни изложби прави в Прага (1081, 1996), в Братис­лава (1981, 1997), в Мюн­хен (1991), във Виена (1997).

България

Икономика

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извънре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Спекулациите в Анг­лия около евен­туал­ния тран­с­фер на Лионел Меси в Ман­чес­тър Сити продъл­жават. В днеш­ния си брой “Таймс“ твърди, че “граж­дани…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изс­т­реля с ракета носител Чанчжън-5 кос­мичес­кия апарат Чанъе-5, който ще донесе на Земята материал от Луната, предаде ТАСС.

В случай на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...