„Невидимото - Визуализация отвъд паметта, въображението и симулираната реалност“

Понякога изкуството поражда въпроси, продиктувани от желанието на окото да вижда

В Галерия „Райко Алек­сиев“ — СБХ, ул. „Раков­ски“ 125, София се откри на 22 октом­ври излож­бата „Невидимото“- Визуализации отвъд паметта, въоб­ражението и симулираната реал­ност. Куратори: Станис­лав Памук­чиев и Петер Цанев.

Понякога изкус­т­вото поражда въп­роси, продик­тувани от желанието на окото да вижда това, което не може да бъдевидяно. Този взор към невидимото кон­с­т­руира присъс­т­вия. Най-опияняващата фик­ция на изкус­т­вото е визуализацията на невидимимото.

Излож­бата обх­ваща исторически период от точно 100 години. Най-ранната творба в екс­позицията е съз­дадена през 1920 г. от Николай Рай­нов, а някои работи са специално проек­тирани, за да бъдат реализирани в галерията само дни и часове преди отк­риването. Със свои произ­ведения учас­т­ват 32 бъл­гар­ски худож­ници, които са пред­с­тавители на раз­лични поколения.

Автори: Атанас Парушев, Васил Симит­чиев, Вито Вален­тинов, Галя Благоева, Георги Георгиев-Жорррас, Група 7 + 1, Даниела Ляхова, Емил Попов, Жорж Папазов, Ивайло Аврамов, Иван Геор­гиев — Рем­б­ранда, Иван Русев, Йор­дан Кацамун­ски, Калина Димит­рова, Кирил Куз­манов, Красимир Доб­рев — Док­тора, Надежда Ляхова, Николай Рай­нов, Николай Пет­ков, Лика Янко, Петер Цанев, Петър Дочев, Станис­лав Памук­чиев, Стоян Дечев, Филип Попов, Христо Антонов, Цветан Кръс­тев. Може да се види до 25 ноем­ври.