Две българки са номинирани за литературната награда “Астрид Линдгрен“ за 2021 г.

Писател­ката Юлия Спиридонова и илюс­т­ратор­ката Капка Кънева са в списъка с общо 263-ма кан­дидати от 69 страни. Новият лауреат на наг­радата ще бъде обявен на 13 април 2021 г. Избра го жури от 12 души, наз­начени от швед­с­кия Национален съвет по кул­тура. Сред тях са писатели, литературоведи, худож­ници, критици, биб­лиотекари. Семейс­т­вото на Лин­д­г­рен е пред­с­тавено от прав­нука й Юхан Пал­м­берг.

Тази година сред кан­дидатите има най-много писатели от Великоб­ритания — 20 души. След тях са шведите с 14 номинирани. Наг­радата в памет на Аст­рид Лин­д­г­рен е най-значимата в света в областта на литературата за деца и юноши. Парич­ната й премия е 500 хиляди долара. Именитата писателка Лин­д­г­рен почина през 2002 г. на 94 г.

Проф. Вера Ган­чева — извес­тен преводач от скан­динав­ски езици и издател, получава Меж­дународно отличие за превода си на „Пипи Дъл­гото чорапче“ на името на Ханс Крис­тиан Андер­сен. През 2000 г. тя е отличена за втори път наг­рада на Швед­с­ката академия.