Органова музика звучи в зала България

Ипълни Сим­фонич­ният оркес­тър на БНР на 30 октом­ври от 19.00 ч в зала „Бъл­гария“. Радиосим­фониците ще почетат Кирил Илиев­ски в кон­церта, дирижиран от Кон­с­тан­тин Илиев­ски.

Сим­фонич­ният оркес­тър на БНР ще изпълни Кон­церт за орган, тим­пани и струнни от Фран­сис Пуленк. Солист в един от най-красивите органови кон­церти ще бъде Янка Хекимова, която от години кон­цер­тира в Париж.

Аз дадох тук всичко и това което съм дал, вече няма да го нап­равя отново,“ казва Камий Сен-Санс за Третата си сим­фония „Органова“. Тя наис­тина остава пос­лед­ната сим­фония на ком­позитора, а заради нея Гуно нарича Сенс-Санс „френ­с­кия Бетовен“. Пар­тията на орган ще изпълни именитият бъл­гар­ски музикант Велин Илиев.

Радиосим­фониците ще почетат и Кирил Илиев­ски, който се отиде преди година. Те ще изпъл­нят „Нюанси“ за оркес­тър. Кон­с­тан­тин Илиев­ски е диригент на Словаш­кия радиоор­кес­тър, а за кон­церта си със Сим­фонич­ния оркес­тър на БНР през 2018 г. стана носител на „Крис­тална лира“.