Алина и Николай Шаламови - клавирното дуо с бъдеще

Младите музиканти ще свирят в зала Бъл­гария на 1 ноем­ври. Двама изк­лючителни млади пианисти, изб­рали да се реализират като ансам­бъл, ще гос­туват на Софийс­ката фил­хар­мония.

Клавирно дуо Шаламов избира да пред­с­тави Кон­церта за две пиана в ми бемол мажор на Моцарт, с който впечат­ляват всички на Меж­дународ­ния музикален кон­курс в Мюн­хен през 2015 г.

Съз­дадено през 2009 г, клавирно дуо Шаламов съчетава въз­мож­нос­тите на двама забележителни пианисти. Сим­биозата между две ярки индивидуал­ности ражда необичайна за младостта им твор­ческа зрялост и уникално сценично присъс­т­вие. Изпъл­нителите имат и чудесни пос­тижения. “Свиренето на тази двойка е просто феноменално“ — посочва “Мундо класико“.

Алина Шаламова е въз­питаничка на Национал­ното музикално училище “Любомир Пип­ков“ в София и на Национал­ната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров“ в класа по пиано на проф. Милена Мол­лова.

Рус­накът Николай Шаламов завър­шва Музикал­ната школа и Кон­сер­ваторията в род­ния си град Рос­тов на Дон при проф. Игор Бен­дит­ски. Той учи и в Нов бъл­гар­ски универ­ситет в София при проф. Милена Мол­лова (20082009). Победител е в Меж­дународ­ния кон­курс “Панчо Владигеров“ в Шумен. В момента след­ват във Вис­шето училище за музика и театър в Рощок.