Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Днес се отк­рива юбилейна изложба “120 години от рож­дението на Асен Василиев“ в галерията на Кюс­тен­дил. В екс­позицията с творби, които галерията притежава, са включени и пос­тери с архивни материали, предос­тавени от Цен­търа за славяно-византийски проуч­вания “Проф. Иван Дуйчев“.Асен Василиев е един от рядко срещаните хора, съумели да обединят в едно пътя на учителя, худож­ника, учения, твореца. Път на истин­ски будител, чиято най-важна цел е да проучи и съх­рани кул­тур­ното нас­лед­с­тво на България.През 1936 г. излиза пър­вата му книга “Трем на Бъл­гар­с­кото въз­раж­дане“, в която сам събира снимки на будителите, рисува тези, които не са оставили своите образи, пише биог­рафиите им и раз­п­рос­т­ранява книгата си на свои раз­носки.

Асен Василиев е извес­тен като проуч­вател на бъл­гар­с­кото въз­рож­ден­ско изкус­тво. Пътува няколко пъти до Света гора на Атон, занимава се със скал­ните манас­тири при Иваново, Тракийс­ката гроб­ница при Казан­лък, сред­новеков­ните и въз­рож­ден­ски цър­кви в София, Бач­ков­с­кия и Зог­раф­с­кия манас­тири. Проучва и най-отдалечените храмове и манас­тири, обръща внимание на майс­тори и зог­рафи с раз­лична популяр­ност. Съз­дава уникални по своето богат­с­тво архив и кар­тотека за всеки памет­ник и за раз­лич­ните майс­тори на бъл­гар­с­кото въз­рож­ден­ско изкус­тво.

Като худож­ник оставя богато лично твор­чес­тво, емоционално преживяно и осмис­лено в оригинални пор­т­рети, пей­зажи, ком­позиции.

Приживе има две юбилейни изложби — в Кюс­тен­дил /1970/ и в София /1975/. Наг­раден е с почет­ния знак на музея “Шан­дор Петьофи“ в Шумен през 1949 г., удос­тоен с почетен знак на Съюза на науч­ните работ­ници, носител е на „Славей­кова наг­рада“ от Трявна и на почетен знак “Кольо Фичето“ от Дряново. Професор е в Художес­т­вената академия в София и е почетен граж­данин на Кюс­тен­дил.