Прочутата Каралезка чешма, описана от Йовков, ще бъде обновена

Каралезка чешма, описана от Йор­дан Йов­ков в “Песента на колелетата“, ще стане турис­тическа атрак­ция. Доб­рич­ката община въз­намерява да търси финан­сова под­к­репа за памет­ника на културата.Каралезката чешма е била съг­радена на кръс­топътя на тър­гов­с­ките пътища в района, а сега е вписана в пей­зажа на село Стефан Кара­джа. “Каква чешма и на какво място!, въз­к­ликва Йов­ков. „Девет­най­сет каменни корита, отп­ред кал­дъръм като двора на хан, три чучура, които бъл­болят и сипят студена и бис­тра като сълза вода. А наоколо е посър­нало поле, суха и напукана земя, пек и горещина, като в пус­тиня. И идат стада, идат хора, вър­вят към чеш­мата и очите им горят от задуха и от жега“, пише за без­водна Доб­ру­джа писателят./ИС/