“Каещата се Мария Магдалена“ бе продадена за над 1,7 милиона евро

“Каещата се Мария Магдалена“ бе продадена за над 1,7 милиона евро

Джан Джакомо Кап­роти е извес­тен като най-близкият приятел на ренесан­совия гений, негов ученик, помощ­ник в ателието, модел, ков­чеж­ник.

Кар­тината бе продадена в Париж от тръж­ната къща “Аркюриал“ и над­даванията протекоха много динамично. Пър­воначал­ната оценка е между 100 и 150 хиляди евро.Платното е едно от мал­кото, които са официално приз­нати като творби на Салай. То е силно пов­лияно от тех­никата на Леонардо, най-вече при изоб­разяването на ръцете и лицето. Засега са извес­тни едва четири или пет кар­тини, нарисувани от Салай, една от които е “Хрис­тос Спасител“, изложена в Амб­розиан­с­ката пинакотека в Милано. Останалите са притежания на час­тни колек­ции.

Джан Джакомо Кап­роти, поз­нат още и като Салай 14801524, е извес­тен като най-близкият приятел на ренесан­совия гений Леонардо да Винчи. Той е бил негов ученик, помощ­ник в ателието, модел, ков­чеж­ник. Леонардо го кръс­тил Салай, синоним на “малък дявол“, заради глупос­тите, които вър­шел, заради лъжите и мал­ките му кражби.“Тази кар­тина излиза бук­вално от мрака“, комен­тира пред аген­цията екс­пер­тът Ерик Тюр­кен.

Закупена за скромна сума от соб­с­т­веника й и едва нас­коро било установено, че е била дело на Салай. Плат­ното е с раз­мери 65 на 50 сан­тиметра и на него Мария Маг­далена е изоб­разена на черен фон с пог­лед, насочен към небето. На кар­тината са отк­рити пръс­тови отпечатъци — худож­никът е положил палеца си върху пряс­ната боя, нещо харак­терно за почерка на Леонардо и на Салай.