Цигуларката Зорница Иларионова - с голямо признание в Охрид

Меж­дународ­ният кон­курс за млади изпъл­нители „Охрид, обичам те“ обяви победителите в своето осмо издание, проведено вир­туално между 19 и 21 ноем­ври. Наред с наг­радите в отдел­ните категории — цигулка, пиано, китара, виолон­чело, акор­деон и духови инс­т­рументи, според рег­ламента се присъжда и GrandPrix. Носител на голямата наг­рада тази година е бъл­гар­с­ката цигуларка Зор­ница Иларионова, лауреат на други меж­дународни отличия, с активна кон­цер­тна кариера у нас и по света. „Това е много ценна победа за мен, тъй като журито в моята въз­рас­това група ми е дало 100 от 100 въз­можни точки“, каза тя.