Илия Бешков в 120 карикатури

От рож­дението на Илия Беш­ков са изминали 120 години, а твор­чес­т­вото му е своеоб­разна история на Бъл­гария, на ключови събития у нас и по света. Албумът с 400 негови карикатури и ключовото заг­лавие „Не се наказва вината, а куражът“, изд. “Изток-Запад“ е съб­рал рисунки, правени между 1923 до 1957 година.

“Добре, че не е станал писател, защото всички щяхме да станем излишни“, казва за него Емилиян Станев. „Карикатурис­тът е хирург, а не бръс­нар. Работата му е да лекува, а не да раз­к­расява. Всеки пред­почита да види грозен, но жив човек, откол­кото мър­тва красавица“, казва авторът. „Винаги бях в опозиция… Бях карикатурист и жур­налист. Друго не можех, друго не биваше да бъда. У нас куражът винаги се е свър­з­вал с въп­роса за политичес­кия кураж. Оттук нас­тъпва тази парализация, скованост. Става дума за твор­чески кураж — не е кураж да се обявиш срещу този или онзи, да проявяваш бабаит­лък. Засег­натите от карикатурата знаят, че това е истината, затова и наказ­ват куража, че си я показал. Хуморът е абсолютна свобода. Той обез­в­редява прес­тъп­ника“, пише Беш­ков. „Привик­нал да измерва нещата с критерия на висок идеал, Беш­ков искаше от всички и от всичко повече“, пише Богомил Рай­нов.