Носителят на “Грами“ Максим Венгеров гостува на Софийската филхармония

Събитието е на 11 фев­руари в прог­рамата на “Европейски музикален фес­тивал“. Изк­лючител­ният руски цигулар и носител на “Грами“ Мак­сим Вен­геров ще изнесе кон­церт с национал­ния ни оркес­тър под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Най­ден Тодоров.

От 19.00 ч. светов­ната цигул­кова звезда ще пред­с­тави в зала “Бъл­гария“ Кон­церт за цигулка №1 от Дмит­рий Шос­такович, а във втората част на вечерта ще проз­вучи Камерна сим­фония в до минор. Това е трето гос­туване у нас на Мак­сим Вен­геров и първо в акус­тична зала. Предиш­ните блес­тящи изяви на цигуларя у нас бяха през 2006 и 2018 г. Събитието е част от сил­ния пролетен сезон на Фил­хар­монията, в който ще гос­туват още редица други забележителни класически музиканти. На 12 юни Вен­геров тряб­ваше да чес­тва 40 години на сцената с голям кон­церт в Роял Албърт Хол в Лон­дон. Събитието бе премес­тено за 20 април. В прог­рамата ще учас­т­ват изк­лючителни световни солисти като Миша Майски и Марта Аргерич, както и Окс­фор­д­с­ката фил­хар­мония с диригент Марис Пападопулос и студенти от Крал­с­кия музикален колеж в Лон­дон.