Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Велислава Пежгорска с „Рапсодия в цветове“ в Пловдив

Велислава Пежгорска с „Рапсодия в цветове“ в Пловдив

На 7 април в Залите за временни екс­позиции (ул. „Княз Алек­сан­дър I“ №15, втори етаж) своето дебютно пред­с­тавяне в Град­с­ката художес­т­вена галерия ще нап­рави Велис­лава Пеж­гор­ска. Нарекла е излож­бата си „Рап­содия в цветове“ не случайно. Живописта, която владее въоб­ражението ѝ през пос­лед­ните години, е инс­пирирана предимно от музиката, която изпълва и осмисля по-голямата част от ней­ния живот. Защото Велис­лава Пеж­гор­ска е професионален музикант. Род­с­т­вото в заниманията с двете изкус­тва тя описва по след­ния начин:

Като професионален музикант аз винаги съм музицирала на базата на пред­с­тавата и въоб­ражението ми, което е оцветявало моите музикални интер­п­ретации. В по-късен етап от раз­витието ми тези музикални пред­с­тави се прет­вориха в палитра от багри и аз започ­нах да изразявам вът­реш­ния си свят чрез цветовете. Тази изложба пред­с­тавя тър­сенията ми в цвят и прос­т­ран­с­тво, в един доста широк спек­тър от раз­лични периоди, събития и срещи. Тук имам пред­вид серията от пей­зажи от по-рания ми период и пос­тепен­ното нав­лизане в абс­т­рак­т­ното. Това, което е обединяващо във всички кар­тини, е стремежът ми да изразя екс­п­ресивно въз­г­ледите, емоциите и чув­с­т­вата в една цветно съвър­шена плат­форма. Всяка една от кар­тините е преживяна и вдъх­новена от реални случки и лич­ности.“

Отк­риването ще е в ран­ния следобед – от 14 д о 18 часа и ще съп­роводено с музика, раз­бира се. Излож­бата ще може да се види до 27 април.

Бъл­гария, Плов­див, ул. “Съборна” № 14а, тел.: 032 63 53 22, e-mail: ; www.galleryplovdiv.com

14a, Suborna Str., Plovdiv, Bulgaria, tel.: 032 63 53 22, e-mail: ; www.galleryplovdiv.com

България

Икономика

Loading...

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...