Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 96, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба представят творчеството на Андрей Даниел

Изложба представят творчеството на Андрей Даниел

Изложба “Между две епохи“ и прид­ружаващият я албум са резул­тат от нап­равеното проуч­ване и събирател­с­тво на произ­веденията на Анд­рей Даниел (19522020), пръс­нати по дър­жав­ните и час­тни колек­ции в страната и чуж­бина. От 13 април до 13 юни ще видим излож­бата „Между две епохи“- име което творецът е изб­рал приживе.

През 2019 г. Анд­рей Даниел бе поканен да под­готви самос­тоятелна изложба с екипа на СГХГ. В процеса на обмис­ляне какво и как да се под­бере за пред­с­тоящата екс­позиция, худож­никът ни напусна. Загубата на Анд­рей Даниел, на неговата богата мисъл и знания, на паметта му за преживяното, на въз­мож­ността за личен избор и невъз­мож­ността за съз­даване на нови съпът­с­т­ващи тек­с­тове наложиха преос­мис­лянето на целия проект, на неговото раз­ширяване и съз­даването на албум, с включена биог­рафия и каталожна част, пред­с­тавяща неговата живопис в хронологичен ред.

Между две епохи“ е твор­чес­кото усещане за принад­леж­ност преди и след, на граница, на кръс­топът. Нап­равил и правещ своя избор Анд­рей Даниел е невероятно пос­ледователен в своето изкус­тво и ще остане неделима част от нашето съв­ремие. Худож­ник, общес­т­веник, преподавател, той е една от водещите фигури в изкус­т­вото, тлас­кащи нап­ред бъл­гар­с­ката живопис от края на 20 и началото на 21 век.

Излож­бата е въз­можна благодарение на съдейс­т­вието от страна на семейс­т­вото на Анд­рей Даниел, Съюза на бъл­гар­с­ките худож­ници, Национал­ната художес­т­вена академия, Национал­ната галерия, дър­жав­ните, общин­ски и час­тни галерии в София и страната, неговите колегите — худож­ници и изкус­т­воведи, и фотог­рафи и час­т­ните колек­ционери. От издирените и описани в изданието повече от 500 живописни творби посетителите щ e видят над 160 от тях раз­положени на двата етажа на галерията.

Икономика

Loading...

Спорт

Свят

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Лондон ще решава на 14 юни дали да продължи с облекчаването на ограниченията заради COVID-19

Индия вчера регис­т­рира за трети пореден ден по-м…

Прочети още:

Loading...

Земеделие