„Усещанията за река“ през живописта на Радослав Нейков

“Усещане за река“ е автор­с­ката екс­позиция на худож­ника Радос­лав Ней­ков, който ще ни пред­с­тави соб­с­т­вените си реф­лек­сии към реката. Излож­бата се отк­рива в галерия-книжарница София Прес на 10 май и ще продължи до 30 май.

Реката е знак еднов­ременно за динамич­ното преоб­разяване на живота и за неговата устой­чивост. Тя е мяс­тото, където са със­редоточени субек­тив­ните преживявания на автора от дет­с­т­вото му, място, наситено с раз­лични въл­нения и дъл­бочини и свър­зано с умиление, тишина и съзер­цание като противовес на забър­заното и неп­ривет­ливо ежед­невие в големия град.

Именно като устой­чив обект, природен и специфично личен, тя се явява своеоб­разен барометър за вът­реш­ното със­тояние на човека и за посоката, в която е поел. Силно реалис­тични очер­тания преминават в абстрактно-замъглени форми, денят се сменя с нощта, риби се подават от реч­ното дъно, интен­зив­ният пог­лед се спира, за да усети естес­т­вения пулс на живота, но дори в най-идиличните пей­зажи прозира роман­тич­ният драматизъм на тър­сещото съз­нание, кон­ф­лик­тът между веч­ното и преход­ното, между природ­ното спокойс­т­вие и град­с­ката динамика.

Служейки си с цветовете и живописта, Радос­лав Ней­ков раз­казва истории, пропити с редуващи се емоции, но пос­тоянно усещане за река.“

Елиза Младенова