Славейковите празници в Трявна са наситени с концерти, изложби и литературни четения

Четирид­нев­ната прог­рама на национал­ните Славей­кови праз­ници в Трявна, които започ­наха на 10 юни, е изпъс­т­рена с кул­турни събития — класически и фол­к­лорни кон­церти, художес­т­вени изложби, премиери на книги, литературни четения, базари на издател­с­тва. Официал­ното отк­риване бе на площад “Капитан Дядо Никола“. Зрителите се рад­ваха и на фол­к­лорен спек­такъл на Капан­с­кия ансам­бъл от Раз­г­рад.

Днес от 16.00 ч в музея “Старото школо“ е пред­с­тавянето на книгата на проф. Вера Бонева — “Архивът на Петко Р. Славей­ков: Ръкописно нас­лед­с­тво“, издадена по проекта “Инфор­мационен пор­тал за архивно-документално нас­лед­с­тво на Бъл­гар­с­кото въз­раж­дане. В галерия “Гъбен­ски“ е отк­риването на изложба на дарител­с­кия фонд “13 века Бъл­гария“ и Национал­ния литературен музей. В галерията “Казаков“ трев­нен­с­кият худож­ник Свет­лин Стефанов ще покаже свои карикатури и сатирична плас­тика, а Георги Куш­валиев се пред­с­тавя със сбор­ника си с епиг­рами “Дебили-недраги“. На 12 юни има национална кръгла маса на тема “Смехът на Славей­ковци“. Едно от най-ярките събития на Славей­ковите праз­ници — наг­раж­даването на лауреатите от национал­ния кон­курс за лирично стихот­ворение на името на Петко и Пенчо Славей­кови, ще е на площад “Капитан Дядо Никола“ .