В Русе представят “Десета симфония“ на Бетовен

Дър­жавна опера — Русе ще пред­с­тави за първи път в Бъл­гария недовър­шената “Десета сим­фония“ на Бетовен по време на таз­годиш­ните „Софийски Музикални Сед­мици“. Кон­цер­тът ще се със­тои на 30 юни от 19.30 ч. в София, зала „Бъл­гария“. Диригент е Димитър Косев и солист– Иван Янъков. СИМ­ФОНИЯ10 от ЛУД­ВИГ ван БЕТОВЕН в Ми-бемол мажор, 1825 — Първа част — въз­с­тановка на Бари Купър от 1988 г.

В прог­рамата са включени още две произ­ведения на великия виен­ски класик:

Увер­тюра ЕГМОНТ, оп. 84, 1810

Кон­церт за пиано и оркес­тър No.5 — „Император­ски“ В Ми-бемол мажор, оп. 73, 1811 със солист ИВАН ЯНЪКОВ. Младостта винаги е предиз­вик­вала жаж­дата за тър­сене и изс­лед­ване на непоз­нати територии. Плод на този естес­т­вен твор­чески уст­рем е и интересът на младия диригент Димитър Косев към рядко изпъл­няваната и непоз­натата все още в Бъл­гария Първа част на Десетата сим­фония на Бетовен.

Петият кон­церт за пиано и оркес­тър на Бетовен, който по-късно е наречен „Император­ски“, е неговият пос­леден завър­шен кон­церт за пиано. Солист е изявеният пианист и диригент ИВАН ЯНЪКОВ, изнесял кон­церти в над 30 страни в Европа, Авс­т­ралия, Северна Америка и Азия. Свирил е като солист в редица прес­тижни оркес­три, с изяви в големите зали по света.