Климент Атанасов представя “Брегове“

Климент Атанасов представя “Брегове“ - поредната си колекционерска изложба

Отк­риването е на 28 юли 2021 г. в БХГ “Петко Зад­гор­ски“. С излож­бата Атанасов отново доказва, че колек­ционер­с­т­вото не е просто събирачес­тво на артефакти, а знание, грижа и опаз­ване, кон­цеп­туална оптика. „Живописни творби, рисунки, акварели, графики фор­мират сбир­ката. По един или друг начин, те са свър­зани с един устой­чив образ в светов­ното изкус­т­вото — брега, като фраг­мент от големите наративи за пътя и пътуването, за живота и смъртта. Брегът е граница — геог­раф­ска, психологическа, екзистенциална…Брегът е спасителна твър­дина, морето е люлеещата се вода. Брегът сим­волизира човеш­кото битие в неговата природна цик­лич­ност, но и в предиз­викател­ната му отк­ритост към неиз­вес­т­ното и нет­рай­ното. От брега тръгва всеки Одисей, на брега се зав­ръща той — ако успее да победи враговете и изкушенията. По бреговете се е родила поезията — те са древ­ното място на всяка душа, коп­нееща по изгубеното, невидимото и далеч­ното. От брега на онова сурово море прокуденият Овидий изпял своите елегии. Всички тези неща — превър­нати в кодове. Изговорени на раз­нородни плас­тични езици, пресъз­дадени в образи. Съб­рани и под­редени. Заредени със сугес­тивна мощ“.

проф. Валери Стефанов пред­седател на съюза на колек­ционерите в Бъл­гария