Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, във­лечено в поредица от кон­ф­ликти, тайни, обрати, мис­терии. “Човеш­кият свят, раз­делен на черно и светло, ад и рай, лъжа и истина, се раз­к­рива чрез история, наситена с предиз­викател­с­тва и болка“, казва тя. Глав­ната героиня Юстина минава през изпитания, срещи и раз­дели, преди да съз­даде семейс­тво и да осинови две момичета. Съд­бата й е отредила дар­бата да раз­гадава стъп­ките на човека, редейки пасианс с тесте старинни странни карти, и да раз­к­рива отк­лоненията на хората от пред­начер­тания план на душите им. Лалева е автор на стихос­бир­ките “Личен архив“ (2013) и “Не съм ви ближна“ (2016), които претър­пяват няколко преиз­давания през годините. Романът “Живот в скалите“ (2018) е продаден в тираж над 120 000 екзем­п­ляра.