Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Галерия Арте представя Милко Божков-„Разходка с Бимбо“, живопис

Галерия Арте представя Милко Божков-„Разходка с Бимбо“, живопис

От 2 до 17 декем­ври е излож­бата на големия Милко Бож­ков. “Един колега и приятел на Милко Бож­ков още в началото на неговия път в изкус­т­вото ми беше казал: „Ние всички, негови съкур­с­ници, ще се раз­виваме, докато го има Милко и неговото предиз­викателно вир­туозно изкус­тво“. Именно тази особена изис­каност, емоционална приг­лушеност, особен род естетизъм отличават твор­бите на худож­ника. /Ружа Марин­ска, 1991/

За повече от 15 години съв­мес­т­ната ни работа с Милко отдавна се превърна в урок по професионализъм за нас, за колегите, за почитателите и пос­ледователите. Пред­с­тавянето на излож­бите му е син­тезирано и цялос­тно, живописта е чиста и звънка, усещането е за лекота и поезия. Да, поезия и не е случайно, че за финал на годината Милко е под­гот­вил две съпът­с­т­ващи изложби: „Салонът на природата“ по стихове на Борис Хрис­тов в СГХГ и „Раз­ходка с Бимбо“ в Галерия Арте.

Внимател­ният зрител лесно ще отк­рие връз­ката между двете събития. Голямата изложба в Софийска галерия е резул­тат от близо 3 годишен проект на двамата големи творци Борис Хрис­тов и Милко Бож­ков в тан­дем съз­дали — тек­с­тово и визуално „хайку на камъка“, а камер­ната изложба в Арте е пос­ветена на „камен­ните дувари“ от селото на худож­ника. Дори един камък от тези на Борис Хрис­тов е „прелетял“ и се е нас­танил в небесата на кар­тината от плаката в Арте. Милко знае как да ни заин­т­ригува, да ни накара да усетим мал­ките час­тици от цялото, да видим днев­ното като изящно. Този път кучето Бимбо ни води през пей­зажите, пок­рай дуварите от кар­тина в кар­тина: зиме, лете, денем и нощем. Красиво преживяване, нежно емоционално, човешко, но и майс­тор­ско!

Може много супер­лативи да се изпишат за Милко Бож­ков и пак няма да е дос­татъчно, ако не сте преминали през трепетите в излож­бите на живо.

Гер­гана Борисова, ноем­ври 2021

България

Икономика

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...