Над 100 изпълнители участваха в сценичната кантата “Кармина Бурана“

Над 100 изпъл­нители — солисти, оркес­тър, хор и балет на Дър­жавна опера в Бур­гас учас­т­ваха в сценична кан­тата “Кар­мина Бурана“ от Карл Орф и вариации из балета “Пахита“. Двете творби получиха вчера нов живот.“Кармина Бурана“ е едно от най-известните и изпъл­нявани произ­ведения в световен мащаб. Кан­татата е инс­пирирана от оригинал­ния текст на “Кар­мина Бурана“ — група стран­с­т­ващи проповед­ници дос­тигат до извода, че светът не се управ­лява от морал­ните принципи-постулати. Стиховете от сред­новековни поети, пос­лужили за основа на кан­татата, изпъл­ниха солис­тите — Мария Цветкова-Маджарова, Димитър Арнаудов, кон­т­ратенор — гост, Алек­сан­дър Крунев. Солисти на балета– Яна Бер­дута и Даниел Тич­ков. Зад дириген­т­с­кия пулт зас­тана маес­тро Иван Кожухаров.