Българският културен институт в Берлин представя ученици от Националното училище за изящни изкуства

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут в Бер­лин пред­с­тавя ученици от Национал­ното училище за изящни изкус­тва “Илия Пет­ров“ в София. Излож­бата продъл­жава до 10 декем­ври и е по повод 70-годишнината на училището. Куратор на проекта Олим­пия Николова-Даниел.Творбите са съз­дадени през пос­лед­ната учебна година, по време на дис­тан­цион­ното обучение. Авторите са Деница Захариева, Алек­сан­д­рина Котева, Зор­ница Симеонова, Христо Бекяров, София Сокерова, Яна Николова, Велис­лава Вълева, Михаела Най­денова, Георги Янчев, Оля Телалим, Никола Михай­лов, Марина Михай­лова, Натали Лам­бурова, Йоан Илчев, Рая Мас­т­рав­чийска, Мина Сапарев­ска, Анита Ганов­ска, Антон Хрис­тов, Рая Аксен­тиева, Елица Димит­рова, Борис Симеонов, Рада Скумова, Лилия Тодорова, Крис­тина Анас­тасова, Ралица Кон­дакова, Ива Николова, Биляна Пет­рова, Дамяна Вел­кова, Иван Беделев. Голямата част от членовете на Съюза на бъл­гар­с­ките худож­ници също са негови въз­питаници на това училище. Сред тях са популяр­ните Анд­рей Лекар­ски, Николай Панайотов, Никола Манев, Емил Стой­чев и Димитър Войнов.Оттам са излезли и извес­тни имена и в другите изкус­тва като Иван Доб­чев — теат­рален режисьор, Алек­сан­дър Бръзицов — ком­позитор, Николай Иванов — група “ОМ“, Златин Радев — аниматор, номиниран за “Оскар“ за “Кон­сер­филм“, Вален­тин Василев — носител на “Оскар“ за специални ефекти за фил­мите “Челюсти“ и “Титаник“.