Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Петко Стайнов - творец, надарен с професионална интуиция и прозорливост

Петко Стайнов - творец, надарен с професионална интуиция и прозорливост

Петко Стайнов - творец, надарен с професионална интуиция и прозорливост

Отбелязваме 125 години от рождението на автора на „Тракийски танци“

Eдин от най-ярките бъл­гар­ски ком­позитори, неуморен общес­т­веник, ръководител на музикално-културни инс­титуции, акад. Петко Стай­нов остава в нашата история като съз­дател на творби, дъл­боко свър­зани с бъл­гар­с­кото като мелодичен заряд. „Тракийски танци“ — пър­вото произ­ведение, което пише в род­ния си Казан­лък, след завър­ш­ването на Дрез­ден­с­ката кон­сер­ватория, и до днес е сред национал­ните музикални сим­воли. Стай­нов е автор на пър­вите хорови балади в нашата професионална музика, на знакови хорови песни, сим­фонични сюити, поеми. Загубил зрението си на 11-годишна въз­раст, той е изп­ратен в Инс­титута за слепи в София, където усилено изучава музика. Продъл­жава в Гер­мания, а след зав­ръщането си в родината изнася клавирни кон­церти, ком­позира, включва се активно в музикал­ния живот.

На 1 декем­ври се навър­шиха 125 години от рож­дението му, отбелязани с кон­церти, чес­т­вания и научна кон­ферен­ция, проведена онлайн и насочена преди всичко към изпъл­нител­с­кото изкус­тво — как звучи музиката на Стай­нов в нашето съв­ремие. Той е пър­вият пред­седател на Дружес­т­вото на бъл­гар­с­ките ком­понисти „Съв­ременна музика“, основано през 1933 г. и пос­тавило началото на твор­чес­кия живот, който по-късно се реализира от Съюза на бъл­гар­с­ките ком­позитори. Има основополагаща роля за фор­мирането на бъл­гар­с­ката музикална кул­тура със своите наис­тина стратегически идеи. За раз­витието на хоровото дело. Той е в ръковод­с­т­вото на Съюза на народ­ните хорове при съз­даването му, а от 1933 г. е негов пред­седател. Наред с цялос­тно раз­гър­натата си дей­ност, кон­так­тът му с хоровите със­тави е изк­лючително важен за самото им същес­т­вуване, по негова идея се съз­дават немалко хорове. През 1941 г. е изб­ран за академик, по негова инициатива се съз­дава Инс­титутът за музика при БАН. Радетел за изучаването и съх­ранението на бъл­гар­с­кия фол­к­лор. Ком­позиторът е пър­вият дирек­тор на Народ­ната опера, под чиято „шапка“ тогава е и Софийс­ката фил­хар­мония.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Нов трофей в богатата колекция на Реал (Мадрид)

Реал (Мад­рид) спечели Супер­купата на Испания, побеж­давайки с 2:0 на финала Атлетик (Бил­бао). Фут­болис­тите на Карло Анчелоти имаха пълно …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...