Вида Пиронкова представя “Енигматични състояния“ в клавирен концерт

Вида Пирон­кова пред­с­тавя “Ениг­матични със­тояния“ в автор­ски клавирен кон­церт на 27 май в цен­тър “Орфей“ — бул. “Пейо К. Яворов“ 18.

Ком­позиторът и пианист Вида Пирон­кова, твори в областта на популяр­ната, камер­ната, класичес­ката, теат­рал­ната и фил­мова музика, и на мюзикъла. Тя ще зарадва почитателите на клавир­ното изкус­тво със своите красиви, жиз­нерадос­тни творби.

“Със школов­ката на академичен музикант и с раз­маха на музикал­ното си въоб­ражение, Вида Пирон­кова ще ни преведе през загадъчни емоции, обвити в магията на сан­тимен­тал­ното пиано. Пуб­ликата ще се потопи в богат звуков колорит, нежна чув­с­т­вител­ност, буреносни емоции, спокойни миражи и съзер­цания, дъж­довен ромон, пос­лед­ван от слън­чеви, пролетни изг­реви. Твор­бита носят заг­лавия “Радос­тно“, “Кар­мично“, “Изум­рудено“, “Нос­тал­гично“, “Елегия“, “Пролетно“, “Магична нощ“, писани са в пос­лед­ните години, ще могат да бъдат чути за първи път.