Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Музикални фрески“ в парижката Катедрала „Сент Мери“ на 3 юли

„Музикални фрески“ в парижката Катедрала „Сент Мери“ на 3 юли

Младите арфисти Алек­сан­д­рина Асенова Кушин­чанова, Вик­тория Антонио Мар­кова и Инела Василева, под­к­репени от Нов бъл­гар­ски универ­ситет (НБУ), ще вземат учас­тие от 1 до 7 юли в майс­тор­с­кия клас на проф. Клин­чарова в рам­ките на прес­тиж­ния музикален форум Opus Artis Paris към Academie Musicale Internationale Colombes (Меж­дународ­ната музикална академия в Коломбо), съоб­щиха от екипа на НБУ.

Талан­т­ливите изпъл­нителки ще пред­с­тавят кон­церт „Музикални фрески“ в париж­ката Катед­рала „Сент Мери“ на 3 юли. По време на кон­церта ще бъде пред­с­тавена и фотог­раф­ска изложба за Боян­с­ката цър­ква, съз­дадена от проф. д-р Васил Гар­низов — ант­рополог, кавалер на Ордена на Академич­ните палми на Фран­ция.

Проек­тът е с финан­совата под­к­репа на Цен­т­рален фонд за стратегическо раз­витие към на НБУ. През март тази година се проведе единадесетото издание на Майс­тор­с­кия клас на проф. Сузана Клин­чарова в НБУ „Орфей и сим­воликата на арфата“. В него се включиха Алек­сан­д­рина Кушин­чанова, студент в Нов бъл­гар­ски универ­ситет, Анна-Мария Ризова, студент в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и ученици от Национално музикално училище „Любомир Пип­ков“ — Вик­тория Мар­кова, Ивайла Тодорова, Калоян Геор­гиев, Божана Божилова, Яна Геор­гиева, Калина Радос­лавова, Мария Гигова, Гер­гана Николова, Мар­гарита Вак­линова и Никол Самарева.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие