Премиерният спектакъл „Ключът за крепостта“ се играе във Велико Търново

Премиер­ният спек­такъл „Ключът за крепостта“ ще бъде пред­с­тавен в Лапидариума на Археологичес­кия музей във Велико Тър­ново на 12 и 13 юли. Режисурата е на Клара Арман­дова, автор е Красимир Симеонов с учас­тието на актьорите Роси Русева, Нона Йотова, Иван Ран­гелов и Филип Гуляшки. Ком­позитор е Иван Динев.

Спек­такълът пред­с­тавя драматичен раз­каз за пос­лед­ните дни на пос­лед­ния тър­нов­ски цар Иван Шиш­ман и колизията му с Баязид, преп­летен с историята за пос­т­рояването на една силна крепост и ключа от ней­ния таен вход.

История за любовта на една майка към сина си и ней­ните предели. История за една пророчица и трагич­ните опити да помогне за спасението на крепостта. История за преп­литането на прас­тари езически обреди с хрис­тиян­с­ката вяра и корените на бъл­гар­с­кото оцеляване. История за разединение и предател­с­тво. История за война по време на чума.

Пиесата „хвърля“ паралел към сегаш­ното със­тояние на страната в труд­ната и несигурна епоха, от която бавно и с цената на много жер­тви се измъква пан­демията. Ще съумее ли Бъл­гария, дър­жавата на духа, отново гордо да се изп­рави обединена.