Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) САЩ изпомпват капитали от ЕС, за да стимулират икономиката си

САЩ изпомпват капитали от ЕС, за да стимулират икономиката си

САЩ изпомпват капитали от ЕС, за да стимулират икономиката си

Или колко струва Законът за намаляване на инфлацията в САЩ, който влезе в сила от 1 януари 2023 година

Георги Вулов, 3е-news.net

Приетият през август миналата година Закон за намаляване на инф­лацията (IRA) с пър­воначална стой­ност от 430 милиарда долара на планираните суб­сидии, който влезе в сила от 1 януари, зап­лашва Европейс­кия съюз и раз­витите икономики в целия свят от ограничения дос­тъп до американ­с­кия пазар — от Япония и Южна Корея, през Великоб­ритания до Южна Америка. Новият закон е същес­т­вена част от мащаб­ната прог­рама на президента на САЩ Джо Бай­дън за борба с изменението на климата.

Дър­жавите от ЕС се притес­няват, че този закон нес­п­равед­ливо ще пос­тави в неб­лагоп­риятно положение европейски фирми на американ­с­кия пазар, като им откаже данъчни кредити, как­вито ще получават базираните в САЩ произ­водители на елек­т­рически автомобили и други продукти на “зелените индус­т­рии“, предуп­реди тази сед­мица европейс­кият комисар по икономиката Паоло Джен­тилони.

Още преди да влезе в сила законът IRA, Европейс­ката комисия нап­рави безус­пешни опити да премахне зап­лахата или поне да бъде смек­чен ней­ният ефект върху отделни сек­тори на икономиката на ЕС, свър­зани със “зелени“ индус­т­рии.

Не помогна и посещението на френ­с­кия президент Емануел Мак­рон в САЩ в началото на ноем­ври 2022 година,чиято цел беше да освободи европейс­ките пред­п­риятия от ограниченията на закона IRA. Пред президента Бай­дън дър­жав­ният глава на Фран­ция определи закона като “изк­лючително агресивен“ към европейс­ките “зелени“ ком­пании. По думите на Мак­рон, САЩ решават проб­лемите си по начин, който вреди на европейс­ките интереси. “Затова искам да защитя работ­ните места и индус­т­рията в Европа“, каза Мак­рон, цитиран от “Рой­терс“.

В отговор на критиките на френ­с­кия президент, Джо Бай­дън отвърна, че може да нап­рави “малки корек­ции“ в политиката си, но не даде под­роб­ности. Пос­ледва категоричен отказ от Кон­г­реса, че законодателни промени са невъз­можни до две години от влизането в сила на закона.

След зав­ръщането си от САЩ Мак­рон каза: “Почти сигурно е, че американ­с­кият Закон за намаляване на инф­лацията е несъв­мес­тим със Светов­ната тър­гов­ска организация (СТО) и ней­ните правила.“ В интервю за Би Би Си френ­с­кият президент беше още по-краен: “Законът е “убиец на работни места“ за Европа.“

По-късно еврокомисари и евродепутати пледираха да се заведе арбит­ражно дело за нарушения на правилата на СТО, но процедурата е много тромава и отнема време. Френ­с­кият делегиран минис­тър, отговарящ за вън­ш­ната тър­говия, Оливие Бехт заяви в края на миналата година, че преходът на САЩ към “по-зелена“ икономика би тряб­вало да се осъщес­т­вява въз основа на прин­ципите на лоял­ната кон­курен­ция, а не чрез мерки, които нарушават правилата на Светов­ната тър­гов­ска организация. Той под­черта, че ако САЩ не променят своя под­ход, ЕС ще трябва да обмисли “други рав­нос­тойни ответни мерки“.

Не помог­наха и преговорите на 5 декем­ври в рам­ките на Съвета ЕС-САЩ по тър­говия и тех­нологии — тран­сат­лан­тически форум, който фун­к­ционира от една година, на който в днев­ния ред беше и законът IRA. В приетото комюнике, обаче, не се посоч­ват кон­к­ретни мерки, а препоръки, една от които е преговорите между Европейс­ката комисия и правител­с­т­вото на САЩ да продъл­жат. Според еврокомисаря за вът­реш­ния пазар Тиери Бретон, Европейс­ката комисия е започ­нала раз­говори с админис­т­рацията във Вашин­г­тон по отношение решението на САЩ да предос­тавят данъчни кредити само на пот­ребители, които са закупили елек­т­рически превозни сред­с­тва заедно с батерии, произ­ведени в Северна Америка. Така елек­ромобилите, внесени в САЩ от най-големите произ­водители в Европа и света ще бъдат в нерав­нос­тойно пазарно положение спрямо трите гиганта — „Дженерал Моторс“, „Форд“ и „Тесла“.

Как ще противодейс­тва Европейс­кият съюз все още не е ясно, но според еврокомисаря Джен­тилони трябва да се тър­сят нови начини за под­помагане на ком­паниите по време на енер­гий­ния преход, за да се намери адек­ватен начин за противодейс­т­вие на ефек­тите от дър­жав­ната под­к­репа на произ­водители в САЩ. В интервю за нидер­лан­д­ски всекид­нев­ник, Джен­тилони каза още, че може да е необ­ходима дър­жавна под­к­репа, за да се предот­в­рати релокирането на ком­пании от Европа в САЩ поради високите цени на енер­гията и икономичес­ките ефекти от вой­ната на Русия в Украйна, които се усещат по-силно в Европа, откол­кото от другата страна на Атлан­тичес­кия океан.

Еврокомисарят не посочи какъв трябва да бъде финан­совият раз­мер на тези нови фон­дове за под­к­репа и как трябва да бъдат финан­сирани. “Нека първо определим кои сек­тори и проекти, като водорода, са от общ европейски интерес и да видим какво е необ­ходимо, за да ги стимулираме“, каза Джен­тилони.

Европейс­ката политика относно IRA не се движи в една посока, тъй като Фран­ция призовава за силни кон­т­рамерки, а Гер­мания е склонна към преговори със САЩ за раз­решаване на слож­ното икономическо съпер­ничес­тво, наложено на европейс­ката икономика от Вашин­г­тон, обоб­щава “Рой­терс“.

Рам­ката на закона IRA

Новият Закон за намаляване на инф­лацията поз­волява на американ­с­кото правител­с­тво да предос­тави голяма сума суб­сидии на ком­паниите, с цел да прив­лече зелени тех­нологии, като произ­вод­с­т­вото на елек­т­рически превозни сред­с­тва и други, но само, ако произ­вод­с­т­вото е на територията на САЩ. Един от най-запомнящите се законови стимули е предос­тавянето на данъчни облек­чения до 7500 долара при покупка на елек­т­ромобил, който е сглобен в Северна Америка (вкл. с части от Мек­сико и Канада, които имат право на свободна тър­говия като най-близки по геог­раф­ски приз­нък американ­ски пар­т­ньори). Това не се отнася за произ­ведени извън САЩ елек­т­ромобили — в Европа или Азия, ход, който е особено неп­риятен за големите автомобилни индус­т­рии като Фран­ция и Гер­мания. Общо близо 170 милиарда долара годишно ще бъдат отпус­кани под фор­мата на данъчни кредити, освен за закупуване на елек­т­рически превозни сред­с­тва, но и за домашни слън­чеви панели и други щадящи климата продукти за домакин­с­т­вата.

Другият важен стимул е свър­зан със сумата от 260 млрд. долара, определена за отпус­кане на суб­сидии за биз­неса за пъл­ното раз­нооб­разие от зелена енер­гия, която за ЕС е икономическа цел номер едно. Това ще принуди много европейски ком­пании да премес­тят произ­вод­с­т­вото си в САЩ, като се има пред­вид, че сумата за суб­сидиите може да бъде удвоена.

Ако не се пос­тигне пробив и Европейс­кият съюз и неговите страни-членки не получат същия статут като на Мек­сико и Канада, отговорът на биз­неса от Европа ще бъде пренасоч­ване на произ­вод­с­т­вото на елек­т­ромобили и други “зелени“ индус­т­рии към САЩ и съот­ветно зат­варяне на произ­вод­с­т­вени мощ­ности и работни места на Стария кон­тинент. Всичко това ще предиз­вика ответни мерки от Брюк­сел и раз­к­риване на подобни схеми за стимулиране на ком­паниите, за да се избегне нелоялна кон­курен­ция или загуба на инвес­тиции. Този ход би потопил тран­сат­лан­тичес­ките отношения в нова тър­гов­ска война, предуп­редиха еврокомисари сред срещата между САЩ и ЕС в началото на декем­ври.

Схемата за суб­сидиране по закона IRA

Политиките, насочени към борба с изменението на климата, включително данъчни кредити за вятърна и слън­чева енер­гия, инвес­тиции в инф­рас­т­рук­тура за зареж­дане на елек­т­рически превозни сред­с­тва и гран­тове за намаляване на замър­сяването в бед­ните общ­ности, ще съз­дават 537 000 работни места годишно през след­ващото десетилетие, пише в аргумен­тите при внасянето в Кон­г­реса на Закона за намаляване на инф­лацията, с които “Рой­терс“ раз­полага.

Ето къде ще бъдат раз­к­ривани работни места:

152 500 души — Произ­вод­с­тво и пренос на възоб­новяема и без­въг­леродна енер­гия;

95 394 — Енер­гийно ефек­тивни сгради;

93 198 — Сел­ско и гор­ско стопан­с­тво;

71 398 — Елек­т­рически превозни сред­с­тва и алтер­нативни горива;

63 233 — Кон­т­рол на замър­сяването и енер­гий­ното раз­витие в райони с ниски доходи;

61 447 — Произ­вод­с­тво на ком­поненти за чиста енер­гия.

На стр. 9

САЩ изпом­п­ват капитали от ЕС, за да стимулират икономиката си

От стр. 8

И тъй като нивото на без­работица в САЩ е на историческо дъно от 3.5%, ком­паниите в “зеления сек­тор“ не скриват страха си, че ще се зат­руд­нят да запъл­нят тези работни места и че плановете за преход от изкопаеми горива към чиста енер­гия може да се провалят. Очаква се недос­тигът на работна ръка да удари особено силно произ­вод­с­т­вото на елек­т­рически превозни сред­с­тва и батерии, както и слън­чеви панели и инс­талации за енер­гийна ефек­тив­ност на дома, принуж­давайки някои от американ­с­ките ком­паниите да пред­п­риемат смели нови под­ходи за намиране на “вносна“ работна сила. Пог­ледите им са насочени към квалифицирани работ­ници извън САЩ, предимно от Европа, Япония, Китай и Южна Корея.

Друг закон с огромни суб­сидии

С приемането на Закона за инвес­тициите в инф­рас­т­рук­турата, малко преди IRA, се гаран­тират инвес­тиции до 1.2 трилиона долара. Законът е пред­наз­начен да стимулира рехабилитацията и раз­ширяването на инф­рас­т­рук­тура като мос­тове, пътища, прис­танища и изг­раж­дането на стан­ции за зареж­дане на елек­т­рически превозни сред­с­тва нав­сякъде на територията на САЩ.

Как реагира биз­несът?

Още след като беше приет законът IRA, бор­дът на дирек­торите на корейс­ката SK Innovation Co, която произ­вежда батерии за изцяло елек­т­ричес­кия пикап F-150 Lightning на „Форд мотор“ Co в щата Джор­джия, вед­нага реагира, като повиши зап­латите и придобив­ките, и обяви, че ще увеличи работ­ната си сила в САЩ до 20 000 души до 2025 г. от 4000 в момента. Това става ясно от репор­таж на Рой­терс. След­ващата стъпка на SK Innovation Co е раз­к­риване на нова трета фаб­рика в някой друг близък щат, за да не бъде изп­реварена корейс­ката ком­пания от кон­курен­тите, вкл. и от идващите от чуж­бина.

Произ­водителят на батерии рек­ламира зап­лащане между 20 и 34 долара на час, което е значително над сред­ната почасова зап­лата в щата Джор­джия от 18.43 долара, според Бюрото по трудова статис­тика на САЩ. Ком­панията също така пок­рива 100% от раз­ходите за животозас­т­раховане и съот­вет­ните вноски в пен­сион­ния план с процент над сред­ния за страната. Освен това, ком­панията осигурява без­п­латна храна по време на работа.

Раз­работ­чикът на офшорна вятърна енер­гия Orsted, дат­ска ком­пания, която планира да изг­ради проекти край източ­ното крайб­режие на САЩ, се надява да наеме служители от соб­с­т­вени проекти в Обединеното крал­с­тво и Азия, като им пред­ложи много по-добро зап­лащане, ако се премес­тят в САЩ, посочва Рой­терс в същия репор­таж.

В същото време САЩ приеха законови раз­поредби, които правят невъз­можно прех­вър­лянето на високи тех­нологии извън страната и по-конкретно към Китай и други глобални кон­куренти. Така американ­с­ките власти допъл­нително стимулират “прис­тигането“ на “зелени“ индус­т­рии към Америка и появата на нови работни места. По този повод европейс­кият биз­нес вече предуп­реж­дава за

начало на истин­ски индус­т­риален полет от Европа към САЩ

Нап­ример, бив­шият изпъл­нителен дирек­тор на „Сименс“ Джо Кезер твърди пред Рой­терс, че това пос­тавя под въп­рос европейс­ката “зелена“ индус­т­рия заради пред­с­тоящото “изсел­ването на индус­т­рии и капитали от Европа към Съединените щати“.

Процесът, според Кезер, се е ускорил след рус­ката военна операция в Украйна, налагането на европейски и западни сан­к­ции срещу Мос­ква и особено след август тази година, когато админис­т­рацията на САЩ прие Закона за намаляване на инф­лацията.

Допъл­нителен стимул за премес­т­ване на биз­нес от Европа в САЩ осигуряват цените на енер­гията, които в САЩ са много по-ниски от тези в Европа. В момента водещите енер­гоемки пред­п­риятия в Европа вече са час­тично или напълно зат­ворени. Произ­водителят на стомана „Арселор Митал“, нап­ример, намали значително произ­вод­с­т­вените дей­ности в своите европейски заводи и обмисля прелокиране в САЩ.

Глав­ният изпъл­нителен дирек­тор на Northvolt, швед­с­кия произ­водител на батерии, специализиран в литиево-йонната тех­нология за елек­т­рически превозни сред­с­тва, Питър Кар­л­сон предуп­реж­дава: “При нас­тоящите цени на елек­т­роенер­гията икономичес­ката жиз­нес­пособ­ност на енер­гоем­ките проекти е с огромна въп­росителна.“ Бив­шият изпъл­нителен дирек­тор на „Рур­газ“, Бур­к­хард Бер­г­ман, определи гер­ман­с­ката индус­т­рия, която се нуж­дае от големи количес­тва природен газ, като намираща се в критична ситуация.

От Дир.бг

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...