Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря02122020

Брой 232, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Сянката на фашизма в Украйна

Сянката на фашизма в Украйна

Сянката на фашизма в Украйна

Убийството на Олександр Музичко (по-известен като Сашко Белия), отново насочи вниманието към станалия известен „Десен сектор“

Често можете да видите мнения, че „Десен сек­тор” е фашис­тка или екс­т­ремис­тка организация на улт­раси, за която не си струва да се говори, защото ще „отмине“ в историята, заедно с „революцион­ния пламък“ на Евромай­дана. Реал­ността, обаче съв­сем не е тол­кова безобидна.

Историята

Твър­денията, че „Сек­торът” е въз­ник­нал спон­танно, благодарение на социал­ните мрежи в интер­нет, в след­с­т­вие на твър­дите дейс­т­вия на силите за сигур­ност срещу „мир­ните демон­с­т­ранти“ на Май­дана са „меко казано“ далече от истината. Пър­вите инфор­мации за коор­динирани дейс­т­вия на ком­пак­тни групи от ДС се появиха още на 2930 ноем­ври – една сед­мица след началото на протес­тите (21 ноем­ври), което показва, че организирането им е започ­нало най-късно успоредно с това на самия Евромай­дан. Тогава, с атаките си те предиз­викаха твър­дия отговор на силите за сигур­ност, които изпол­з­ваха сила – но срещу мир­ните демон­с­т­ранти, а провокиралите насилието своев­ременно се бяха изтег­лили от площада.

В пос­лед­с­т­вие, „Десен сек­тор” ставаше все по-известен в рам­ките на „самоот­б­раната“ на Евромай­дана.

Струк­турата

Десен сек­тор” е уникален по своята същ­ност. Това е екс­т­ремис­тка политическа организация, включ­ваща ударни отряди, струк­турни звена по цялата територия на Украйна, неп­равител­с­т­вена организация, а от 22 март – и политическа пар­тия. В процес на фор­миране и под­готовка е и младежко крило.

По време на съз­даването му (ноем­ври м.г.) в него влизат пред­с­тавители на няколко отдавна извес­тни националис­тически организации, между които Всеук­раин­с­кото обединение (ВО) Трезуб – Степан Бан­дера (Тризъбец), Социал-Националната Асам­б­лея – СНА (включ­ваща организации като Социал-Националните Проф­съюзи на Украйна, Здрава Нация, Нас­лед­с­тво, Пат­риот на Украйна, Украин­ска Алтер­натива, Род, СИЧ), Украин­ска Национална Асамблея-Украинска Народна Самоот­б­рана (УНА-УНСО, неп­равител­с­т­вени организации (ВО „Жен­ска Сеч“, Черен комитет, Комитет за освобож­дение на политичес­ките зат­вор­ници, някои улт­радесни младежки организации, като неонацис­т­ката Бял Чук, т.нар. Свободни националисти, групи на скин­хедс и др.). Инициатор на съз­даването на ДС е Трезуб.

Струк­турата е изг­радена на военизиран прин­цип — има лидер (Д.Ярош), главен коор­динатор (Анд­рий Тарасенко), главен коман­дир (Анд­рий Стем­пиц­кий) и политически съвет и главен щаб. Страната е раз­делена на Източен и Западен сек­тори, които се ръководят от свои коор­динатори (съот­ветно, Анд­рий Белец­кий и — до убийс­т­вото му на 24 март, Олек­сандр Музичко), на които са под­чинени облас­т­ните струк­тури, всяка от които си има щаб и соб­с­т­вен коор­динатор.

По време на сблъсъците в Киев, „Десен сек­тор” раз­полагаше със своя „сотня“ (по списък — около 500 човека), фор­мално включена в със­тава на „самоот­б­раната“, но реално самос­тоятелна, която коор­динираше дейс­т­вията си един­с­т­вено с комен­данта на Евромай­дана, сега шеф на Съвета за национална сигур­ност и отб­рана на Украйна, Анд­рий Парубий.

В със­тава на сот­нята влизаха 7 отряда:

Отряд „Т“ (или „Специални бойци“) – най-добре под­гот­вените, въоръжени и оборуд­вани бойци.

Отряд „Черепашки“ – за осигуряване на охрана и безопас­ност на заеманите от организацията сгради и помещения.

Отряд „Хадж“ – със­тавен предимно от активисти на бив­шия отряд „Вълци“, за изпъл­нение на задачи на самия площад „Независимост“.

Отряд „Чебурашки“ (преди това – Бял чук) – със­тавен от активисти на Бял чук и т.нар. „нацисти“ – предимно от организациите в СНА. Повечето от тях бяха тий­нейджъри, въоръжени с бейз­болни бухалки и хладно оръжие (ножове, вериги, боз­дугани и др.)

Отряди „Викинг“ (неговият коман­дир, извес­тен като „Казака“ обля на 19 януари лидера на пар­тия УДАР, В.Кличко със струя от пожарогасител), „Зарево“ (съз­даден от новоп­рис­тиг­нали под­к­реп­ления на 21 януари) и „Вал­хала“ (със­тавен от жени, предимно от Трезуб и Жен­ска Сеч).

Всички те бяха добре тренирани и много дис­цип­линирани. Заради това, в прос­ловутата „Небесна сотня“ на жер­т­вите при сблъсъците, само 23 са от отрядите на „Дес­ния сек­тор”.

Идеологията

Според официал­ните изяв­ления, пар­тията е изг­радена на основата на УНА-УНСО, но в нея очевидно ще доминира идеологията на Трезуб, водачът на която — Ярош е и лидер на новата фор­мация. В основата й е трудът на Д.Донцов „Национализъм“.

Дон­цов твърди, че „веч­ното ирационално право на нацията на живот е по-висше от всичко земно, феноменално, рационално: по-висше от живота на дадената лич­ност, кръвта и смъртта на хиляди, по-висше от благосъс­тоянието на дадено поколение…по-висше от общочовеш­ката етика, по-висше от въоб­ражаемото понятие за добро и зло“. Поради това, „Стремежът към война между нациите е вечен… Меж­дународ­ният живот е уст­роен върху бор­бата, върху пос­тоян­ното движение, което сменя мира с война и вой­ната с мир…Войната същес­т­вува между видовете, а поради това и между хората, народите, нациите… Бъдете агресори и завоеватели, преди да успеете да станете влас­телини и обладатели…Общочовешка правда не същес­т­вува.“

По идеите на Дон­цов, нацията е уст­роена йерар­хически, като се води от мал­цин­с­тво, което той нарича „арис­ток­рация“ и „орден“. „Нацията трябва да бъде пред­с­тав­лявана, не от трудова интелиген­ция, не от класата на селяните, не от монопар­тия, а от особен слой най-добри хора, задачата на които е да упраж­няват твор­ческо насилие над основ­ната маса на народа“, твърди той. Според него, принад­лежащият към арис­ток­рацията не поз­нава милосър­дието, човеч­ността по отношение на лич­ността, ръководи се само от жаж­дата за съх­раняване на целостта, за него е свойс­т­вена нетър­пимост към всичко, което противоречи на идеала. Начело на нацията е „вож­дът“, за когото е харак­терен „мирог­ледът вместо пар­тий­ните параг­рафи; вярата вместо знанието; непог­решимостта, а също и изк­лючител­ността вместо ком­п­ромисите; кул­тът към лич­ността и актив­ното мал­цин­с­тво, вместо под­чинението на „волята на народа“; суровост както към себе си, така и към другите – вместо човеч­ност“. А при необ­ходимост, той може да бъде „принуден да изпусне гнилата кръв… за да зас­тави раз­бушувалата се стихия смирено да сведе глава“, като „без­жалос­тно се раз­п­равя със съм­няващите се“.

Идеите на Дон­цов са в основата на прог­рамата на Трезуб. Ярош и сърат­ниците му отх­вър­лят хуманизма, социализма, либерал­ната демок­рация, атеизма, кос­мополитизма, глобализацията, като фор­миращи роб­ско съз­нание у човека и прев­ръщащи го в част от „кос­мополит­ното стадо“, обитаващо „светов­ния кон­ц­лагер“. Алтер­нативата е съз­даването на „Украин­ска Единна Независима Дър­жава, начело на която ще бъде Национал­ният Орден“. Враговете на тази дър­жава са „империализ­мът и шовиниз­мът, комуниз­мът и национал­социализ­мът, демолиберализ­мът (демок­ратич­ния либерализъм) и кос­мополитиз­мът, глобализ­мът и псев­донационализ­мът и всяка друга мър­сотия, която се стреми да паразитира върху кръвта и потта на украин­ците или да ги отк­лони от магис­т­рал­ния път към тях­ната национална дър­жава“. Докато „корен­ната нация“ не получи „правото да твори дър­жава, фор­мира и кон­т­ролира властта“, ще бъде „невъз­можно да бъде решен в нейна полза нито един неин проб­лем (политически, социален, икономически, меж­дунационален, военен, религиозен, образователен, кул­турен, екологичен и т.н.), до тогава, над украин­ците на тях­ната земя ще влас­т­ват чужди истини, чужди сили, чужда воля“.

Слово и дело

Сега „Десен сек­тор” е на път да „прет­вори в живота“ тази прог­рама. Съз­даването на пар­тия е само едно от сред­с­т­вата за това, а учас­тието в политичес­кия живот, не изк­лючва и другите методи и сред­с­тва, основно от които е „революцион­ното насилие“. В отговор на въп­роса, защо се съз­дава пар­тията, глав­ният коор­динатор Тарасенко заяви, че „…ние винаги сме каз­вали, че никаква пар­тия няма да реши проб­лема. Всяка сис­тема може да бъде раз­рушена само от друга сис­тема. Ние отиваме в политиката, но това не означава, че ние изцяло ще се превър­нем в пар­тия. Просто ще има и пар­тия. Ще има някакви взаимно кон­т­ролиращи се неща и аз се надявам, че всичко това няма да се скапе.“ Реално, самата струк­тура пред­с­тав­лява пър­вооб­раз на тази „друга сис­тема“, за която говори Тарасенко. Пот­вър­ж­дението е, че въп­реки обявената тотална мобилизация и готов­ност, те съв­сем не въз­намеряват да се борят с „окупаторите“ от рус­ката армия. „Ние не сме въоръжени сили. Ние не можем да се противопос­тавяме на дивизии, които ги прик­риват от въз­духа. Затова, да се говори, че ние ще тръг­нем срещу армия с някакви си две-три хиляди човека е смешно“, казва Тарасенко. Същев­ременно, бой­ците на ДС продъл­жават да се „мар­шируват“ по украин­с­ките градове с тояги и ножове. По думите на Тарасенко – „изк­лючително с цел охрана и самозащита“.

От „Десен сек­тор” поне на думи заявяват, че не са русофоби, защото са „украин­ски националисти“, които обичат своята нация и уважават всяка друга нация. Що се отнася до рус­наците в Украйна – „…те си имат мет­рополия, Рус­ката Федерация… А това е украин­ска земя, където украин­ците живеят от векове“, както твърди Тарасенко. По думите му – ако не им харесва в Украйна, те трябва да си „заминават“ за Русия. Това се отнася и за другите „неук­раинци“.

За „Десен сек­тор” бор­бата за Украйна и бор­бата с Русия тепърва започ­ват. Поради това, пред­ложените на лидерите му пос­тове в новата власт бяха отх­вър­лени като нез­начителни и не отговарящи на тех­ните искания (на Ярош беше пред­ложено да стане заместник-председател на Съвета за национална сигур­ност и отб­рана на Украйна).

Активис­тите на новата пар­тия се гот­вят за нова революция и не го крият. „Аз лично вяр­вам във втората революция, защото работата е свър­шена дори не и на 30%…аз вяр­вам, че е необ­ходима втора революция. Каква ще бъде тя и кога, в тази минута е много трудно да се каже, но нея задъл­жително ще я има“, заяви само преди дни, коор­динаторът на сек­тор Изток на ДС Белец­кий. Мнението му се под­к­репя и от Тарасенко, който обясни, защо бор­бата няма да спре със свалянето на Янукович. „Ако просто властта бъде повалена и сменена от друга, не много по-добра, то на нас такъв вариант не ни под­хожда. Ние сме за пъл­ноценна национална революция. Това означава изменение на сис­темата на властта, под­мяна на струк­турата на властта и хората във властта. Докато сис­темата не бъде променена, Украйна няма да стане национална дър­жава“, заяви той.

Що се отнася до Русия, там нещата също са ясни – според Ярош, вой­ната с нея е неиз­бежна и ще се води до „пъл­ното унищожаване на империята“.

ДС е пос­ледователен и в отношението си към ЕС и НАТО. „Десен сек­тор” не е бил и не е за влизането на Украйна в ЕС. Ние считаме, че Украйна трябва да бъде субект, а не обект на геополитиката. Ние сме за извън­б­локовия статут на страната. Ние сме против това, в Украйна да има бази на НАТО, т.е. – ние сме против член­с­т­вото на Украйна в НАТО. Ние ще говорим и с хората, които са за Евросъюза, и с тези, които са за съюз с Русия. Аз под­чер­тавам – ние пред­лагаме вариант на извън­б­локов статут на Украйна“, заяви лидерът Ярош. Защо при това положение „Сек­торът” е бил тол­кова активен на Евромай­дан, става ясно от друго негово изяв­ление. „Десен сек­тор” просто се е въз­пол­з­вал от въз­мож­ността да завоюва позиции и набере сили и влияние, за да се „осъщес­тви национална революция и се отх­върли този режим, който ние наричаме режим на вът­решна окупация“. За успеха в това начинание говори дори и фак­тът, че лозун­гите на националис­тите, останали още от времето на Бан­дера „Слава на Украйна! Слава на героите!“, „Слава на нацията! Смърт на враговете!“ и „Украйна над всичко!“, вече са нещо обик­новено за повечето пред­с­тавители на новите власти, а също и на продъл­жаващите митинги на Май­дана.

На 18 март, Ярош съобщи, че активис­тите от неговото движение няма да се разоръжат и че никой от тях няма да се запише в новосъз­дадената Национална гвар­дия. Не им е необ­ходимо – те под­гот­вят „втората революция“ и очевидно пазят силите си за борба с „вът­реш­ния враг“. В редовете им има ветерани, които могат да споделят с младите богатия си боен опит от вой­ните в Нагорни Карабах (на страната на Азер­байджан), Прид­нес­т­ровието (за Прид­нес­т­ровието), Грузин­ско — Абхаз­ката война (на страната на Грузия), Пър­вата чечен­ска война (срещу рус­ката армия), в Хър­ват­ска (за хър­ватите), в Косово (и за двете страни), в Южна Осетия (на страната на Грузия). Все по-често се говори и за т. нар. „сирийска група“, т.е. украинци сражавали се срещу правител­с­т­вото и силите на Башар ал Асад в Сирия. Нас­коро се появи и инфор­мация, че по раз­пореж­дане на и.д. премиера Яценюк, на „оперативно раз­пореж­дане“ на „Дес­ния сек­тор” се предават 23 дет­ски лагера на цялата територия на Украйна. В тях ще провежда под­готов­ката на младеж­кото крило на пар­тията.

Не са за пренеб­рег­ване и близ­ките връзки на „Сек­тора” с бив­шите шефове на Главно управ­ление „Разуз­наване“ на минис­тер­с­т­вото на отб­раната и на Служ­бата за сигур­ност на Украйна (СБУ) Игор Смешко и Алек­сан­дър Скипал­с­кий (носител на наг­рада на ветераните от 14 гренадир­ска СС дивизия „Галичина“, един от съз­дателите на УНА-УНСО и от организаторите на учас­тието на техни бойци в пър­вата чечен­ска война). Новият – стар начал­ник на СБУ Вален­тин Наливай­ченко също е техен „добър поз­нат“ – ако се съди по видеозаписите, появили се в пос­лед­ните дни в социал­ните мрежи, а и по твър­денията в медиите на сък­ратени при чис­т­ката след смяната на властта в Киев служители на СБУ, че пред­с­тавители на националис­тичес­ката организация, вече са редовни учас­т­ници в оперативни заседания на високо ниво в служ­бата.

Дес­ният сек­тор” и ней­ните цели едва ли ще са „по вкуса“ на европейс­ките избиратели, а изборите за Европар­ламент (2225 май) са решаващи за политиците от ЕС, които очевидно са наясно със същ­ността на нещата и пред­почитат „усилено“ да не я забеляз­ват. По някакво „странно съв­падение“, изборите за президент на Украйна ще бъдат също на 25 май.

На 24 март, бе убит Сашко Белия. Според МВР на Украйна – при започ­ната от него прес­т­релка след опит за задър­жането му от бойци на специал­ното под­раз­деление „Сокол“. Според приб­лижените на самия Сашко, „соколите“ пред­намерено са убили коор­динатора на Запад­ния сек­тор на организацията. Така или иначе, смъртта му е предуп­реж­дение. Ярош поиска остав­ката на минис­търа на вът­реш­ните работи Аваков, който пък му отговори, че „приема предиз­викател­с­т­вото“. Дали Ярош ще раз­бере предуп­реж­дението, пред­с­тои да видим.

А ние, под­к­репяйки промените в Украйна, може би трябва да помис­лим над една знаменита (макар и доста цинична) фраза, припис­вана на Бис­марк – „Революциите се измис­лят от гении, извър­ш­ват се от фанатици, но на плодовете им се нас­лаж­дават негод­ници.“ И след това да решим, какви са мяс­тото и ролята на „Десен сек­тор” в демок­ратич­ната революция на Евромай­дана.

Мариела Стоянова

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...