Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Избирайте на коя страна ще сте, синове на мрака или синове на светлината!

Избирайте на коя страна ще сте, синове на мрака или синове на светлината!

Избирайте на коя страна ще сте, синове на мрака или синове на светлината!

България е на погрешен курс, курсът трябва да се промени. Не може след десет години в Европейския съюз да бъдем последни по всичко. Не трябва да се допуска повече Бойко Борисов до кормилото на държавата

КАРЕ:

Бъл­гария е на пог­решен курс, кур­сът трябва да се промени. Заради това реших да учас­т­вам лично. Смятам, че само като ясно дефинираме проб­лемите, като ги осъз­наем, може да имаме някаква обща пред­с­тава накъде ще вър­вим“.

Това каза жур­налис­тът Тома Томов, водач на лис­тата на БСП от Граж­дан­с­ката квота за Благоев­г­рад,  при отк­риването на кам­панията в сряда вечер в препъл­нената зала на Драматичен театър „Никола Вап­царов“.

Вторият в лис­тата и пред­седател на БСП в Пирин­ско – Николай Бош­килов, откри срещата. „Пред­с­тои ни тежка кам­пания, ние обаче, сме обединени повече отв­сякога да пресечем мащаб­ните машинации на нашите опоненти“, каза в словото си Николай Бош­килов. Той пред­с­тави поименно цялата листа, като отбеляза, че това е една от най-младите листи в страната със средна въз­раст на кан­дидатите е 3536 години.

Фурор в залата съз­даде пред­с­тавянето на водача на лис­тата — Тома Томов. „Вой­ната не се печели с раз­говори по кръч­мите, а с големите батальони, които сте Вие. В Бъл­гария мощ­ните политически сили се родиха в нед­рата на организираната прес­тъп­ност, заяви Томов. Той посочи, че не повече от 200 семейс­тва кон­т­ролират целия духовен, политически и социален живот на страната, като кон­т­ролират и медиите. Във връзка с услож­нената политическа обс­тановка в Америка и Европейс­кия съюз Томов заяви, че след Брек­зит и след Тръмп всичко се „тресе” и се раз­пада.

“Трябва да приз­наем, че светът се променя – между мир и война, и Бъл­гария не може да бъде без­мозъчна пионка”.

 Ето цялата реч на Тома Томов:

 

Приятели, 

Снощи, докато си под­гот­вях словото за пред вас, се сетих за едно важно изречение от „Война и мир“ на граф Тол­с­той, когато Русия, поражение след поражение отс­тъпва чак до Мос­ква и пред Бородино се изп­равя пред армадата на непобедимия Наполеон: „Сражението печели този, който най-силно иска да победи!“

Ще започна с едно приз­нание. Откакто поех отговор­ността да вляза в политиката, имам чув­с­т­вото че съм отворил прозореца и съм скочил от 25-ия етаж с ясното съз­нание, че вече никога няма да мога да се върна там, където бях. 

Винаги съм смятал, че животът е час­тно занимание, въп­реки че моят премина пред очите ви, интен­зивно пазех независимостта си. Аз съм жур­налист и такъв ще продъл­жавам да бъда, без­пар­тиен съм и такъв ще продъл­жавам да бъда и това, което сега правя,

е кратък, личен поход в политиката.

Бъл­гария е на пог­решен курс, кур­сът трябва да се промени. Не може след десет години в Европейс­кия съюз да бъдем пос­ледни по всичко. Не трябва да се допуска повече Бойко Борисов до кор­милото на дър­жавата. Заради това реших да учас­т­вам лично. Защо в лис­тата на БСП? Защото процент, процент и половина е говорилня в ТВ студио. Само големите батальони решават сраженията. 

Смятам, че само като ясно дефинираме проб­лемите, като ги осъз­наем, може да имаме някаква обща пред­с­тава накъде ще вър­вим.

Първо коруп­цията.

Коруп­цията е фун­дамен­тален проб­лем не само на т.нар. “демок­ратичен“, но и на целия “останал“ свят. Някои наричат това явление “мафия“, но мафията е процес, който запад­ната демок­рация извър­вява в продъл­жение на десетки години. 

В началото купува отделни политици, за да се стигне до момента, когато самата дър­жава се прев­ръща в мафия чрез под­чиняването на пар­тий­ните елити от самата олигар­хия. Нещо повече — пар­тий­ните елити като пос­ред­ници в общуването между олигар­хията, чиито продукт са те, и “народа“, всъщ­ност завър­ш­ват цялос­т­ната кар­тина на съв­ремен­ното срас­т­ване между дър­жава и мафия. Инс­титуционализираната мафия слага под свой кон­т­рол, под своя протек­ция и прибира своя дял от печал­бата във всички сек­тори на икономиката — фар­мация, тър­говия с оръжие, прос­титуция, строител­с­тво, проб­лемите с бок­лука, тър­говията на стоки, енер­гетиката и всичко останало. 

В Бъл­гария политически сили се родиха в нед­рата на организираната прес­тъп­ност и реван­шисти от обс­луж­ващия пер­сонал на бив­шата “чер­вена арис­ток­рация“.

Бед­ността. 

Едната десета на единия процент срещу всички останали на планетата. В анг­лийс­кия език има израз The powers that be, невидимата власт, силите, които дър­пат кон­ците на всичко. В Бъл­гария го наричаме зад­кулисие, но то не е тол­кова невидимо. Не повече от 200 семейс­тва кон­т­ролират целия духовен, икономически, политически и социален живот на нацията. Това е алчно, ароган­тно мал­цин­с­тво, което души общес­т­вото ни и трябва да бъде обуз­дано. 

Европейс­кият съюз

След Брек­зит, след Тръмп всичко се тресе, всичко се раз­пада. Цен­търът може да не издържи. До края на годината кон­тинен­тът може да смени начал­ниците ни. Тогава какво правим? 

В след­ващите десет-двайсет години от Афганис­тан през Сирия и Ирак, Етиопия, чак до сър­цето на Африка десетки, може би стотици милиони, поради войни и климатични проб­леми, ще тръг­нат кам нас. Как ще ги спрем? 

Пример: в Южен Судан и много други райони на Африка има глад. Обединените нации искат 4,5 милиарда долара, за да решават този проб­лем, а имат само 90. И, образно казано, вместо 100 долара отпус­кат по 2 на гладуващите. В Сирия граж­дан­с­ката война започна, защото пет поредни години имаше суша, 85 на сто от добитъка на селяните измря и те нах­луха в градовете.Бежанците са неиз­бежни. Много е хубаво да сме осем милиона, но какво ще кажете за едно съв­сем вероятно бъдеще, примерно, към средата на века, 50 милионна Бъл­гария. 

И как ще се раз­виваме в бъдеще – като бъл­гари ли или като някакво мал­цин­с­тво на соб­с­т­вените ни земи?

Адмирации за Кор­нелия Нинова, че реагира остро срещу Лопез и Юнкер, но тези отк­ровения имат и продъл­жение — все пак Бъл­гария е историчес­кият субект на цялата славянско-православна цивилизация, с официална история поне от 1350 години, за които повечето дър­жави в Европа могат само да меч­таят. 

Под­чер­тавам, аз съм твърдо за Европейски съюз и дос­тойна роля на Бъл­гария в европейс­ката цивилизация. 

НАТО

Джордж Кенън, най-великият американ­ски дип­ломат на 20-ти век и автор на стратегията за сдър­жането, заяви, че решението за прид­виж­ването на НАТО на Изток, взето от фамилията Буш, Дик Чени, Бил Клин­тън е трагическа грешка на американ­с­ката вън­шна политика. Трагическа грешка! 

Против съм дрън­кането на оръжие в пред­г­радията на Петер­бург, флотилията в Черно море /ако си раз­менят един залп само, един залп! руски и американ­ски моряци, какво става като пос­лед­с­т­вия в България?/ 

Преди години водех бъл­гар­ски екип от трима души за първи път на американ­с­кия самолетоносач „Джордж Вашин­г­тон“ и знам какво значи проек­ция на силата – 80 самолета летяха денонощно, ядрено оръжие на борда. 

Да, съюз със Съединените щати, но с ясното съз­нание, че светът се променя и балан­сираме върху невероятно остър бръс­нач между мира и вой­ната. И не трябва да сме без­мозъчни пионки.

Преди дни, в своята кам­пания за президент на Фран­ция, кан­дидатът Мак­рон дирек­тно заяви, че френ­с­кият колониализъм е прес­тъп­ление срещу човечес­т­вото. Преди години аз също вяр­вах, че американ­ците ще донесат свобода и демок­рация в Ирак, снимал съм в Кер­бала и Наджав, но сега вече е ясно, че тази война бе започ­ната под фал­шив, измис­лен претекст, явна лъжа, донесе неиз­б­роими беди на хората там и историята неиз­бежно ще определи Джордж Буш и Тони Блеър като военни прес­тъп­ници. 

Да живееш, значи да се бориш! Робът за свобода, а свобод­ният за съвър­шен­с­тво.“ – Яне Сан­дан­ски

Въп­росът е как? 

За 27 години чужди интереси и непомерна алч­ност раз­дър­жавиха дър­жавата, раз­сипаха индус­т­рията, ядрената енер­гетика, здравеопаз­ването и най-вече образованието, знанието, прос­вещението. 

27 години под­менят бъл­гар­с­ката история,

пришиват на нашите предци думи, които те никога не са каз­вали, нито писали, и вил­неят в олтара на народ­ната памет с едната подла цел – да изчегър­тат от живота и от времето бъл­гар­с­кия дух, бъл­гар­с­ката душа, за да владеят над невежа, без­паметна, без­волева маса. И на никого не му пука, че на училищ­ния бал­кон в Мел­ник днес расте една бреза, вместо да се вее бъл­гар­с­кото знаме. 

Аз раз­бирам света един­с­т­вено като поле за кул­турно сърев­нование между народите“, казва Гоце Дел­чев. 

Колко години нашите политици ще пов­тарят от нас нищо не зависи, мониторинг, как­вото кажат начал­ниците! 

Колко години ще ни внушават, че сме нез­начителни, нищожни, жалки, за да свик­нем с това, да го приемем и да ни хареса. 

Дър­жавите, скъпи приятели, са като хората. Докато си пов­таряш, че си малък, ще бъдеш жалък, докато си пов­таряш, че от мен нищо не зависи, ще зависиш от някой друг.  

Произ­хож­дам от стар въз­рож­ден­ски род Чалъкови от град Воден, Егейска Македония. Тръпко Чалъка е бил влиятелен хрис­тиянин  в началото на 19 век в региона, а неговият син Стоян –лекар, учител, превел Пас­хал­ното еван­гелие на бъл­гар­ски език, за да могат бъл­гарите от Егейска Македония да слушат божието слово на своя роден език, а не на гръцки. 

Поколение след поколение моите прадеди са били учители. Един от тях е Георги Кан­диларов /18831887 г./, който е съдейс­т­вал за съз­даването на над 35 училища на територията на цяла Македония. Той е и най-дългогодишният дирек­тор на Солун­с­ката мъжка гим­назия „Свети Кирил и Методий“ в годините, когато в нея се обучава цяла плеяда от дейци на бъл­гар­с­кото национално-освободително движение в Македония, сред които са Гоце Дел­чев, Даме Груев и Гьорче Пет­ров. 

Така че, връщам се към корените си. 

Знам, че днес политичес­кото поп­рище не е прес­тижно. В личен план към мен се изливат клевети, неис­тини и манипулации с миналото на близ­ките ми хора. 

Няма от какво да се срамувам, имам смелостта да се боря за убеж­денията си и за каузите, които защитавам. 

А убеж­денията са ми като на Бърни Сан­дърс, за когото гласуваха 13 милиона млади американци, Ноам Чом­ски, Шимон Перес, Фран­соа Митеран, Оливър Стоун, Амос Оз. И на приятеля ми док­тор Петър Дер­т­лиев. И бъл­гар­с­кият евреин Вик­тор Шем­тов, който бе минис­тър в кабинетите на Голда Меир и Ицхак Рабин, воюва за независимостта на страната си, а след това пос­т­рои бол­ници с десет хиляди легла. 

Целият ми живот мина пред очите на две поколения бъл­гари– филми, репор­тажи, комен­тари, думи и образи. 

Заедно с Димитри Иванов и оператора Никола Тодоров вдиг­нахме кръста на цър­к­вата на леля Ванга. Вечерта пророчицата каза:“Кръстът е крив! Трябва да се оправи.“ И го оправихме. 

С Тончо Жечев правихме „Страс­тите български-Българският Велик­ден“ в Цариг­рад. 

Докато снимаш, ти просто работиш и вече си насочил пог­лед към след­ващия проект. Но сега знам, че съм бил истин­ски щас­т­лив да работя с тези хора. 

Блез Пас­кал, френ­с­кият мис­лител, има една мисъл: „Живот, на който не нап­равиш рав­нос­метка, не си струва да бъде живян“. 

Благоев­г­рад­ска област. Хайде да започ­нем с проб­лемите: 

26-то място по средна брутна зап­лата в страната, общес­т­веният сек­тор 835 лв., час­т­ният — 622 лева. 

Социална, професионална без­пътица, липса на пер­с­пек­тива за повечето от хората, нарас­т­ваща емиг­рация, цели села, райони се дигат и заминават. 

Над 20 000 са неработещите, над 16% са под прага на бед­ност. 

Не дос­тигат специалисти с необ­ходимата квалификация, работ­ници за високотех­нологично произ­вод­с­тво, особено! Лип­сва иновационна кул­тура. Пред­п­риемачески умения. Над 60 на сто от свобод­ните и регис­т­рирани без­работни нямат под­ходяща образователна професионална под­готовка. 

И вижте! Усвоени са едва 633 лева на човек европейски сред­с­тва за раз­витие на произ­вод­с­т­вото. 

Изтънена и неот­говаряща на пот­реб­нос­тите е връз­ката на образованието, универ­ситетите с произ­вод­с­т­вената специализация и струк­тура в областта. 

Икономиката ни — 93% от фир­мите са до 9 човека и предимно тър­гов­ски. 

Ниска произ­водител­ност! Ниска тех­нологична въоръженост! Брут­ният вът­решен продукт на едно лице е малко над 7000 лева, при 25 000 лева за София. 

Бив­шите дър­жавни заводи са се превър­нали предимно в малки и средни пред­п­риятия, в които работят мак­симум от 10 до 50 човека — и това са под 6% от всички фирми. Значителна част от населението, около 8000 души по данни на облас­т­ната управа, работи в некол­кос­тотинте гръцки фирми от тек­с­тил­ната и шиваш­ката промиш­леност. 

Наб­людава се намаляващ интерес от преки чуж­дес­т­ранни инвес­тиции. За 10 години по-малко от 60 милиона евро. 

Силен е дебалан­сът в икономичес­кото раз­витие. Някои общини по без­работица и доходи са сред най-изостаналите в страната. 

Има стратегии за раз­витие на Благоев­г­рад­ска област /по 200 страници текст, красиви графики/, но необез­печени ресур­сно и законодателно.

Къде са капиталите, наши, чужди? 

За високотех­нологични произ­вод­с­тва, клъс­тери, тех­нопар­кове, индус­т­риални логис­тични цен­т­рове, които са заложени в стратегиите за раз­витие? 

Непос­тиг­нато прес­т­рук­туриране на сел­с­кото стопан­с­тво с намиране на алтер­нативни кул­тури, които да замес­тят основ­ния поминък, свър­зан с отг­леж­дането на ориен­тал­с­кия тютюн. 

Недос­татъчно раз­витие на биоземеделието, живот­новъд­с­т­вото и преработ­вател­ната, хранително-вкусовата промиш­леност.

Влязохме във век, в който всеки грам вода ще се измерва с цената на златото. 

40% от минерал­ните извори на страната са в нашата област. 

В раз­говор с Шимон Перес в Израел и президента Езер Вайц­ман, смеейки се, двамата ми казаха, че ако евреите имат нашите минерални извори, ще са поне десет пъти по-богати като дър­жава.

Проб­лемите на бъл­гарина не чукат на вратата, защото отдавна са я отворили. През тая врата изх­вър­чаха над 2 милиона и продъл­жават да си отиват не само хората на Бъл­гария, а и тех­ните надежди, че в Бъл­гария ще има някога раз­бирател­с­тво между политиците, че няма да се продъл­жава с омразата, рушенето, лик­видациите, а ще започ­нем да градим модерна икономика и ще гаран­тираме прос­перитет за хората тук и сега.

Демок­ратич­ните дър­жави не могат да оцелеят само с демок­ратични избори, нито само с политически дек­ларации и обещания, които отдавна вече не означават нищо за хората. Син­джир лъжи. 

Ние може да спорим до прег­рак­ване, да се над­вик­ваме по телевизията, но раз­витието на икономиката на областта не иска политизация, а съв­мес­тни дейс­т­вия от цен­търа, от София и мес­т­ните струк­тури, ком­пании, универ­ситети, научни и тех­нологични инс­титути. 

Трябва да работим за изг­раж­дане на Тех­нопарк Благоев­г­рад, универ­ситет­ски, тех­нологичен и произ­вод­с­т­вен ресурс на областта, целево интег­риран с национални и чуж­дес­т­ранни тех­нологични изс­ледовател­ски инс­титути и произ­вод­с­т­вени клъс­тери. Хилядите и хиляди студенти в универ­ситетите са брейн пауър, най-голямото богат­с­тво от умове.

Знам, че е страшно трудно да искаш да си млад пред­п­риемач в Бъл­гария. 

Съз­дателят на ракет­ната прог­рама Спейс Хикс, на заводите за елек­т­рически коли Тесла, на най-големия завод за елек­т­рически батерии в Невада Илън Мъск съв­сем дос­коро бе младеж, емиг­рант от друг кон­тинент. Животът като млад пред­п­риемач, труд­нос­тите той самият описва като „да ядеш стъкло на ръба на без­д­ната“. Днес е легенда, един от лидерите на Силиконовата долина, значи на бъдещето. 

Знам, че това е меч­тата ви, млади приятели. Да не се скитате немили-недраги из Испания, Пор­тугалия, Америка, къде ли не, а да изг­радите тук индус­т­риите на знанието.

Нав­ремето Джулия Уот­кинс дойде при нас в „Наб­людател”, нашата прог­рама, която правехме заедно с Димитри Иванов, и каза: „Гос­пода, аз правя американ­ски универ­ситет в Благоев­г­рад, пред­лагам ви да нап­равим заедно филм за моята работа в Америка и тук, в Благоев­г­рад.” И Джимо се дигна, отиде в Америка, излъчихме го в „Наб­людател”, имаше голям успех тогава.

Ваня Маникатева, която е тук в залата, едно прек­расно момиче, вчера сподели с мен, че Благоев­г­рад за нея е най-живият, младежки и енер­гичен град на Бъл­гария. Тази енер­гия, каза ми тя, са трите универ­ситета и висши училища – Американ­с­кият универ­ситет, Югозапад­ният универ­ситет „Неофит Рил­ски“, колежът по икономика и мени­дж­мънт. Студен­тите на Благоев­г­рад са като кръвоносна сис­тема на града, цен­тър на неговата икономика и до дадена степен общес­т­вен живот. 1516 хиляди студенти. Всички тези хора са дошли в Благоев­г­рад с коп­нежи, с пориви, да станат лич­ности, да се раз­виват. 

И какво става с тези млади хора след като завър­шат своето образование?

Колко от тях тук ще градят семейс­тва, работа, бъдеще. Младеж­ката без­работица е основ­ният и сериозен проб­лем, който е над­вис­нал над града. Един­с­т­вената пер­с­пек­тива за студен­тите е да работят в магазин или заведение. Мес­т­ната админис­т­рация и биз­нес нямат механизъм и интерес към новозавър­шилите кадри. Кметът се хвали, че градът е образователен цен­тър, а в същото време 100% от въз­питаниците на Американ­с­кия универ­ситет, най-добрия в Бъл­гария според раз­лични проуч­вания, си тръг­ват от града в деня след абсол­вен­т­с­кия си бал. 

Кад­рите на Югозапад­ния универ­ситет имат едни от най-ниските показатели като реализация по специал­ността. 

От сегаш­ното насипно със­тояние, ентусиаз­мът и желанието за велики дела на младите хора завър­шва в кръч­мите и умира след като раз­берат, колко струва дип­ломата им.

Един млад мъж, тол­кова отдавна, но сякаш днес, някъде отвъд Дунава, в изг­нание, пише: 

В тъги, в неволи младост минува 

Кръвта се ядно в жили въл­нува 

Пог­ледът мрачен, умът не види 

Добро ли, зло ли нас­реща иде. 

На душа лежат спомени тежки 

Злобна ги памет често пов­таря 

В гърди ни любов, ни капка вяра 

Нито надежда от сън мър­т­вешки 

Да можеш свес­тен човек събуди. 

Свес­т­ните у нас считат за луди… 

Бъдете луди, бъдете идеалисти, млади бъл­гари! 

Вие може би още не сте го осъз­нали, но дър­жите в ръцете си съд­бата на Бъл­гария. А съд­бата – това е сблъсък на хиляди сили. 

Още от есеите, от Хрис­тос, избирайте на коя страна ще сте, синове на мрака или синове на свет­лината. 

Факелът вече е в ръцете на новото поколение на Бъл­гария. Ще ви люлеят невероятни вет­рове. Започ­нете бит­ката! 

И към победа на 26-ти март!

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие