Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) В чии ръце се намира днес обработваемата земя на България и на други страни от ЕС?

В чии ръце се намира днес обработваемата земя на България и на други страни от ЕС?

В чии ръце се намира днес обработваемата земя на България и на други страни от ЕС?

Трябва да се ограничи прекомерната концентрация на собственост в ръцете на няколко големи фирми

“Дойче веле“ Бис­тра Узунова

След 100 години земедел­с­ката земя ще е по-ценна от златото, пред­рече Уорън Бъфет през 2012 г. В Източна Европа, включително и в Бъл­гария, земята вече се превърна в обект на финан­сови спекулации. С тревожни пос­ледици.

В сър­цето на Европа се извър­шва нещо като тайна позем­лена реформа — финан­сови играчи изкупуват земедел­ски земи в източ­ноев­ропейс­ките страни. Пол­зите, които изв­личат, са големи, включително и благодарение на европейс­ките суб­сидии. А вредите са най-вече за мес­т­ните хора.

Земята — обект на финан­сови спекулации

Върху фона на меж­дународ­ната финан­сова криза земята започна да се въз­п­риема като изгодна инвес­тиция, като кон­вер­тируема стока на пазара“, казва евродепутатът Владимир Уручев, член на Комисията по земеделие в Европар­ламента.

По неговите думи, в страните от Цен­т­рална и Източна Европа кон­цен­т­рацията на земя със спекулативна цел в малко на брой големи фирми и инвес­тиционни дружес­тва вече е придобила много сериозни раз­мери.

Процесите там се засилиха допъл­нително поради по-ниските цени на декар в срав­нение със Западна Европа, но и пок­рай сис­темата на европейс­ките суб­сидии. Тези суб­сидии — между 15 и 20 евро на декар — дават предим­с­тво на големите фирми, които раз­виват индус­т­риализирано земеделие.

Така големите инвес­тиционни дружес­тва и финан­совите спекуланти пос­тепенно изт­лас­к­ват мал­ките земедел­ски стопан­с­тва от пазара.

И не само това — по правило те изтег­лят печал­бите си от региона и не плащат данъци в мес­т­ните общини, нито пък се интересуват от опаз­ването на окол­ната среда или от защитата на биологич­ното раз­нооб­разие.

Каква е ситуацията в Бъл­гария?

В Бъл­гария има истин­ски финан­сови акули със съот­вет­ните фир­мени обръчи около тях. Няколко големи фирми дър­жат близо половината от обработ­ваемата площ в страната“, казва един брокер на земя от Вар­нен­ско, който държи да остане анонимен.

Сис­темата на европейс­ките суб­сидии осигурява на тези големи фирми и инвес­титори приходи за милиони — и то само защото раз­полагат с огромни земедел­ски масиви.

Приетата през 2013 г. реформа на Общата сел­с­кос­топан­ска политика на ЕС въведе ограничение на мак­симал­ните суб­сидии, изп­лащани на декар.

С това тряб­ваше да се осигури по-справедливо раз­п­ределение на суб­сидиите и да се стимулира устой­чивото земеделие чрез стопан­с­тва от семеен тип с раз­нооб­разна продук­ция вместо агроин­дус­т­рии, залагащи на монокул­тури.

На прак­тика обаче не нас­тъпиха сериозни промени. С

татис­тичес­ките данни за 2015 г. показ­ват, че 25 от най-големите земедел­ски дружес­тва в Бъл­гария са получавали и най-много европейски пари — тоест тъкмо тези, които и преди рефор­мата са имали най-големи ползи от преките европейски суб­сидии.

Най-лошият примере Румъния

Ситуацията е сходна и в други части на Европа, като най-лошият пример в това отношение е Румъния, посочва евродепутатът Владимир Уручев. В север­ната съседка на Бъл­гария най-голямото сел­с­кос­топан­ско пред­п­риятие притежава приб­лизително 650 000 дка земя, а около 30 процента от земята се стопанис­ват от чуж­дес­т­ранни инвес­титори.

В тази връзка румън­с­кият президент Клаус Йоханис пледира за допъл­нителни рес­т­рик­ции при продаж­бите на земи на чуж­денци.

Бъл­гария, Словакия, Унгария, Литва и Лат­вия вече пред­п­риеха опити чрез протек­ционис­тки мерки да се защитят срещу раз­п­родаж­бата на земедел­ски земи на чуж­денци.

ЕС обаче заведе срещу тях наказателни процедури — заради ограничаване на свобод­ната кон­курен­ция. Не всички екс­перти одоб­ряват този под­ход:

“По въп­роса за земите ЕС трябва да е готов на по-големи отс­тъпки по отношение на пазар­ните правила и на кон­курен­тос­пособ­ността. Защото земедел­с­ката земя не е обик­новена стока“, казва гер­ман­с­ката евродепутатка Мария Хой­бух, член на Комисията по земеделие в Европар­ламента.

В края на март Комисията по земеделие нап­рави кон­к­ретни пред­ложения за земедел­с­ката политика, като апелира към страните-членки на ЕС да осигурят на мал­ките и средни сел­ски стопани, както и на начинаещите фер­мери, дос­тъп до земедел­ски земи на нор­мални цени.

Необ­ходима е повече проз­рач­ност

Евродепутат­ката Мария Хой­бух е на мнение, че въвеж­дането на горна граница за покуп­ката на земи, как­вато има в Литва нап­ример, е легитимно сред­с­тво срещу прекомер­ната кон­цен­т­рация на соб­с­т­веност в ръцете на няколко големи фирми.

Преди всичко обаче Хой­бух пледира за повече проз­рач­ност при смяната на соб­с­т­веността. Евродепутат­ката дава за пример съд­бата на един бивш отлич­ник от бранша — КТГ Аграр.

Тази гер­ман­ска фирма беше изкупила огромни сел­с­кос­топан­ски площи както в Западна, така и в Източна Европа.

Но след фалита, обявен миналата година, кон­цер­нът премина в ръцете на нов инвес­титор, без засег­натите общини да могат да окажат как­вото и да било въз­дейс­т­вие върху тази сделка.

Подобни примери не бива да се пов­тарят, казва Хой­бух. „Който източва печал­бите от региона и взима решенията през главите на мес­т­ните хора, вреди не само на земеделието, но и на цяла Европа“, предуп­реж­дава евродепутат­ката.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие