Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря28102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) “Дойче веле“: Западни фирми експлоатират източноевропейците

“Дойче веле“: Западни фирми експлоатират източноевропейците

“Дойче веле“: Западни фирми експлоатират източноевропейците

Подобни несправедливости са възможни само там, където липсва синдикална защита на труда

Benetton, Esprit, Armani, Dolce & Gabbanа, H&M — поз­навате ги, нали? Но знаете ли, че произ­веж­дат стоките си във фаб­рики в Източна Европа, където зап­лащането и условията на труд са често под човеш­кото дос­тойн­с­тво?“ Това пише в свой комен­тар Зоран Арбутина от “Дойче веле“. 

Раз­тър­с­ващи раз­к­рития от един сен­чест свят: „Казах на начал­нич­ката, че не мога да дишам край тази машина. Тем­пературите във фаб­риката и без­д­руго са около 30 градуса, а когато работим с тази машина, става още по-горещо“, раз­казва една жена, която изкарва прех­раната си в тек­с­тилна фаб­рика в Сър­бия. Начал­нич­ката изс­лушала оплак­ването ѝ, след което насочила вен­тилацион­ната тръба на машината право в лицето ѝ и казала: „Това си е ваш проб­лем. На който не му изнася — да си тръгва. Навън има дос­татъчно хора, които чакат да заемат вашите места. Вратата е ей там!“. 

И още един пот­ресаващ раз­каз: работ­ничка описва как ръковод­с­т­вото на фир­мата ги накарало да съберат пари за апарат за мерене на кръв­ното налягане, за да могат сами да си помагат, когато някоя от жените изпадне в без­съз­нание. 

И двете работ­нички искат да останат анонимни. Същото важи и за всички останали жени, имали смелостта да споделят мъката си пред екс­пер­тите от “Кам­панията за чисто облекло“ (CCC). Нищо чудно, че не желаят имената им да бъдат споменавани — всички те се опасяват да не загубят работ­ното си място. Защото си е истин­ски къс­мет да имаш работа в страна като Сър­бия, където без­работицата дос­тига 16%, а сред младите хора — дори 30 на сто. Страна, в която добре платените служби в дър­жав­ните инс­титуции се раз­дават само на хора с правил­ната пар­тийна книжка. 

“Като роби“ 

Особено работ­нич­ките в тек­с­тил­ната промиш­леност, която е предимно в ръцете на чуж­дес­т­ранни инвес­титори, са изложени на нечовешки условия на труд и всевъз­можен произ­вол — пос­тоянно ги зап­лаш­ват с увол­нение, не им отпус­кат целия годишен отпуск, а понякога дори им заб­раняват да ходят до тоалетна. „Работ­нич­ките раз­каз­ват, че ги третират като роботи, като роби, но не и като хора. Крещят им, унижават ги и ги под­лагат на сек­суален тор­моз“, свидетел­с­тва Бетина Музиолек, коор­динаторка на CCC за Източна и Югоиз­точна Европа. 

И всичко това заради едно работно място, което носи мизерни пари и без­б­рой неп­латени над­нор­мени часове. Официал­ният екзистенц-минимум в Сър­бия въз­лиза на 278 евро месечно, а едно четирич­ленно семейс­тво се нуж­дае за оцеляването си от най-малко 652 евро. Работ­нич­ките в тек­с­тил­ната промиш­леност получават средно по 202 евро на месец, а трудещите се в кожената и в обув­ната промиш­леност — по 227 евро. Този отрасъл дава хляб на близо 100 000 души в Сър­бия, което пред­с­тав­лява около 8 процента от всички трудещи се в страната. 

“Рай на нис­ките зап­лати“ 

При това Сър­бия не е някакво изк­лючение. „За глобал­ните играчи на пазара на модата страните от Източна и Югоиз­точна Европа са истин­ски рай на нис­ките зап­лати“, кон­с­татират екс­пер­тите от ССС в свой док­лад по темата и споменават извес­тни фирми като Benetton, Esprit, GEOX, Armani, Calzedonia, Dolce & Gabbana и H&M. Дори лук­созни марки като Louis Vuitton, Prada и Versace произ­веж­дат стоките си във фаб­рики с ниско зап­лащане. 

Много от споменатите фирми изпол­з­ват етикета “Made in Europe“ или “Made in EU“, с което внушават на пот­ребителите, че им пред­лагат стоки, произ­ведени при съв­сем нор­мални условия на труда. Реал­ността обаче е съв­сем раз­лична. „Много от 1,7-те милиона работ­ници в региона, които произ­веж­дат облекла, живеят в мизерия“, се казва в док­лада на CCC

Понякога дори нямаме с какво да се храним“, приз­нава една работ­ничка от Украйна, а неин колега от Унгария казва: „Зап­латите ни стигат само кол­кото да си платим тока, водата и пар­ното“. 

Подобни нес­п­равед­ливости са въз­можни само там, където лип­сва син­дикална защита на труда. „Никой не защитава ефек­тивно интересите на работ­ниците“, казва Бетина Музиолек от ССС. Към това се добавя и фак­тът, че правител­с­т­вата в региона пряко или кос­вено суб­сидират чуж­дес­т­ран­ните фирми. В Сър­бия нап­ример чуж­дите кон­церни не само могат да раз­читат на сериозно финан­сово под­помагане, но и получават пар­цели земя на нереално ниски цени или дори напълно без­п­латно. Освен това могат да раз­читат и на данъчни облек­чения. 

“Ран­нокапиталис­тически условия“ 

Това е нещо като над­бяг­ване в греш­ната посока“, казва Стефан Алек­сич, един от авторите на док­лада. „Сър­бия не е един­с­т­вената бедна страна в региона — и всички те се борят за едни и същи инвес­тиции. Така ставаме свидетели на една кон­курен­тна битка, при която въп­рос­ните страни се над­п­ревар­ват коя от тях ще пред­ложи на чуж­дес­т­ран­ните инвес­титори по-добри условия за евтино произ­вод­с­тво“, казва още екс­пер­тът и добавя: „Така дър­жавата на прак­тика сама финан­сира икономичес­ката си изос­таналост“. 

Въп­реки това “Кам­панията за чисто облекло“ не призовава към бой­кот на въп­рос­ните фирми. „Всички работ­нички, с които раз­говаряме, ни каз­ват, че имат нужда от тези доходи. Но е пределно ясно, че нещо трябва да се промени: тези хора трябва да получават прилични зап­лати, а условията на труд трябва да бъдат пригодени към европейс­ките стан­дарти“, казва Бетина Музиолек, но добавя, че пътят дотам е дълъг и труден: „На първо място трябва да бъдат под­силени позициите на син­дикатите. Тези ран­нокапиталис­тически условия са нап­раво пот­ресаващи

България

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

42-ма души са загубили бит­ката с коронавируса през пос­лед­ното денонощие. 2 243 са новите случаи при нап­равени малко над 7 600 PCR теста, кое…

Прочети още:

Loading...

Култура

Започва символично издание на фестивала в Кан

Кинофес­т­валът в Кан, който отмениха през пролетта заради пан­демията от Covid-19, организира сим­волично трид­невно мини издание с прожек­ция на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Рома отрази уволнението на треньора на ЦСКА

След­ващият съпер­ник на ЦСКА в груповата фаза на Лига Европа Рома отрази раз­дялата на клуба от “Бъл­гар­ска армия“ с досегаш­ния нас­тав­ник Стаме…

Прочети още:

Loading...

Свят

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Допит­ване, пред­с­тавено в мес­тни медии, определи десетте най-дразнещи пос­тъпки за бел­гий­ците по време на епидемия, предаде БТА.

На първо място…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...