Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Защо Цветанов толкова много обича Америка

Защо Цветанов толкова много обича Америка

Вторият човек в ГЕРБ е българският Кисинджър и същински Бжежински в едно тяло и един дух

Русия и Китай са едни от основ­ните потен­циални зап­лахи за мира и стабил­ността.” Това заяви на меж­дународна кон­ферен­ция Цветан Цветанов – този бъл­гар­ски Кисин­джър на геополитичес­ките дъл­бочини и същин­ски Бжежин­ски от Запад­ните Бал­кани.

Обик­новено не обръщам внимание, когато Цветанов говори глупости, но в случая става дума за интересна тен­ден­ция в поведението му. Цветанов е вторият човек в управ­ляващата пар­тия ГЕРБ, шеф на пар­ламен­тар­ната й група и пред­седател на Комисията по вът­решна сигур­ност и общес­т­вен ред. Човекът, който държи всички струк­тури на ГЕРБ и е основно лице за кон­такт с бавар­с­ката фон­дация „Ханс Зай­дел”, която финан­сира ГЕРБ от самото начало.

Бавар­ците са горещи под­дръж­ници на бъл­гар­с­ката пар­тия

но според мои гер­ман­ски източ­ници те служат по-скоро за параван. Чрез тях ЦРУ упраж­нява влияние върху ГЕРБ, а оттам и върху управ­лението на Бъл­гария. Може би точно това дава смелост на Цветанов в геос­т­ратегичес­ките му имп­ровизации, и то само месец след като неговият начал­ник посети Путин в Мос­ква и заяви: „Благодаря за въз­мож­ността след тол­кова години да съм в Кремъл”.

Бойко Борисов отбеляза, че това е трета среща между двамата, и благодари на Путин за това, че през всич­ките тези години са обменяли мисли по телефона. „Русия винаги е имала голямо влияние върху хората в Бъл­гария”, каза още шефът на Цветанов.

Той благодари на Путин за трети път и за това, че въп­реки нап­рег­натите отношения между Бъл­гария и Русия заради провала на „Южен поток” рус­кият президент му е прощавал „като по-голям”. „Добре е да знаете всичко, което правим в Европа в сферата на сигур­ността. В бор­бата с тероризма работим много добре с вашите служби”, каза още Борисов на рус­кия президент.

Припом­ням тези думи, произ­несени само преди месец от пър­вия човек в ГЕРБ и дър­жавата, за да ги срав­ним с думите на втория човек в пар­тията. Дали Цветанов смята, че е редно зап­лаха като Русия да „знае всичко, което се прави в Европа в сферата на сигур­ността”. А дали според него е добре зап­лаха като Китай да строи АЕЦ „Белене”, как­вито най-общи намерения бяха тиражирани от управ­ляващите пак в пос­лед­ния месец? Риторични въп­роси.

Цветанов може да говори глупости, но определено не е политически глупак, който

изпуска случайни фрази, и то пред пред­с­тавители на Европейс­кия пар­ламент и на Кон­г­реса на САЩ, учас­т­ници в споменатата кон­ферен­ция. От доста време по отношение на вън­ш­ната политика, макар и не дирек­тно, той се раз­г­раничава от Бойко Борисов и винаги намира начин да изкаже точно обрат­ното мнение по повод едно или друго дейс­т­вие на премиера. Освен това винаги под­чер­тава, дори прекалявайки, своята дъл­бока лоял­ност към САЩ, и то в моменти, в които Борисов се опитва да балан­сира и демон­с­т­рира добри отношения към Мос­ква. Сякаш иска да предаде пос­лание: „Аз съм вашият човек, не можете да раз­читате на него. Само аз ще бъда изцяло ваш покорен слуга”.

Нямам никакво съм­нение, че дъл­боко и не тол­кова дъл­боко в себе си Цветан Цветанов меч­тае да поеме кор­милото на властта и няма никакви вът­решни колебания, че е дос­тоен да го нап­рави. Кол­кото смешно и нелепо да звучи отс­т­рани.

На мен обаче не ми е смешно, защото за американ­ците е все едно кого ще инс­талират на власт тук, а вероят­ността след­ващият да е Цветан Цветанов, въобще не трябва да се под­ценява. Не трябва да се под­ценяват и реп­ликите му за руско-китайската зап­лаха, произ­несени точно когато американ­ците едва ли са щас­т­ливи от посещенията на Бойко Борисов в Кремъл. Цветанов даже се е пос­тарал така, че да се хареса и на двете крила в американ­с­ката вън­шна политика — Китай е споменат заради Доналд Тръмп и репуб­ликан­ците, а Русия заради ЦРУ и демок­ратите. Залага на сигурно човекът. А дали Бъл­гария ще понесе и този срам — Цецо Цветанов да я управ­лява – защо не. В това отношение нямаме дъно.

Явор Дач­ков

От „Галерия”

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие