Европа ще страда най-много

В документа миграцията е наречена „източник на благоденствие и постоянно развитие на света“, а правителствата се задължават да формират пътища за редовна миграция, припомни депутатът от ГЕРБ Георги Марков

Глобал­ният пакт на ООН, който пред­с­тои да бъде под­писан на 1011 декем­ври в Маракеш, Мароко, е лудост и цинизъм! Това е мнението на юриста Георги Мар­ков, бивш кон­с­титуционен съдия и депутат от ГЕРБ, един от без­ком­п­ромис­ните против­ници на без­кон­т­рол­ната миг­рация в Европа. Аз няма да го под­к­репя, категорично заяви Георги Мар­ков пред ПИК

В документа от 34 страници миг­рацията е наречена „източ­ник на благоден­с­т­вие и пос­тоянно раз­витие на света“, а правител­с­т­вата се задъл­жават да фор­мират пътища за редовна миг­рация. При пред­с­тавянето му генерал­ният сек­ретар на ООН Антонио Гутериш пък нарече миг­рацията „положителен глобален феномен“. 

Според Мар­ков обаче докумен­тът на прак­тика е гавра с жер­т­вите на миг­рацията на ножа, които дадоха дър­жави от Стария кон­тинент – малолет­ната Мия в гер­ман­с­кия град Кан­дел, малолет­ната Сюзан във Вис­баден, младият гер­манец в Кем­ниц и редица други. 

Засег­ната от Глобал­ния пакт на ООН ще бъде Европа, тъй като притокът е именно към европейс­ките дър­жави, а не тече в обратна посока „Европей­ците не са тръг­нали към Близ­кия изток, черна Африка и Азия“, комен­тира юрис­тът. Той смята, че ООН провежда нов вариант на плана на Джордж Сорос, който пред­виж­даше Европа да приема по един милион бежанци годишно – приток, който да лик­видира хрис­тиян­с­кия харак­тер на кон­тинента. 

Бив­шият кон­с­титуционен съдия е категоричен, че „правител­с­т­вото не може да под­пише пакта без решение на пар­ламента, защото той засяга национал­ния ни суверенитет и решава глобални въп­роси. Неп­рекъс­нато пов­таряме, че сме пар­ламен­тарна репуб­лика, но това важи не само за президента, а и за правител­с­т­вото. Заобикалянето на пар­ламента ще е нарушение на Кон­с­титуцията, защото пак­тът не е меж­дународен договор и не под­лежи на пос­лед­ваща ратификация от пар­ламента, затова е необ­ходим преван­тивен кон­т­рол. Ако Народ­ното съб­рание бъде заобиколено, това ще е коледен предиз­борен подарък за Кор­нелия Нинова“. 

ООН трябва да си посипе главата с пепел, защото не спря Мер­кел: „Елате, ще се справим”, каза тя. Те дой­доха и тя не се справи. Ерата „Мер­кел“ свърши, а ерата „Мак­рон“ също свърши, но преди да е започ­нала. Френ­с­ките аген­ции приз­нават, че Льо Пен води пред Мак­рон с 21% на 19%“, цитира Мар­ков пос­ледни социологически данни. Според него спадът в под­к­репата за Мак­рон и пар­тията му е напълно логичен, защото френ­с­кият президент нарича Вик­тор Орбан и Матео Сал­вини „проказа“, докато проказа, по думите на Мар­ков, са милионите незаконни миг­ранти в Европа. 

Орбан посочи, че пак­тът е злокобен и съз­дава прав­ното понятие „право на миг­рация”, което никога не е същес­т­вувало и на прак­тика поощ­рява миг­рация. Пос­ледва го Авс­т­рия, Чехия, Полша, Хър­ватия и Словения. Идва ред на Италия, Словакия, Дания. Себас­тиан Курц, който пред­седател­с­тва Съвета на ЕС, даде забележителна прес­кон­ферен­ция и заяви, че няма да отиде в Маракеш и няма да под­пише пакта. Курц нап­рави 28 бележки по документа и каза, че Авс­т­рия няма да приеме бежанци поради бед­ност и климатични промени, както повелява докумен­тът“, твърди още Георги Мар­ков. 

Припом­няме, че един­с­т­вено САЩ обявиха пред­варително, че се оттег­лят от пакта, а президен­тът Доналд Тръмп препоръча на европей­ците да внимават с миг­рацията, тъй като тя променя и кул­тур­ната среда, и средата за сигур­ност. 

Шапка свалям на Тръмп. Той отказа да слуша тези в ООН, защото пак­тът нарушава суверенитета на Щатите“, комен­тира Георги Мар­ков.