БСП ще се докаже като алтернатива само в ежедневен диалог с хората

БСП ще се докаже като алтернатива само в ежедневен диалог с хората

Изнесените заседания на Изпълнителното бюро са добра практика, която трябва да продължи и да се развие със създаването на „Визия“ за отделните региони

Георги Димит­ров

Един­с­т­вената опозиционна пар­тия в Бъл­гария БСП под­нови изнесените заседания на своето ръковод­с­тво в страната. И правилно, по много причини. Тази так­тика идва точно нав­реме пред­вид пред­с­тоящите мес­тни избори, които имат децен­т­рализиран харак­тер и не са крайно пар­тизирани.

Извес­тно от политологията е, че дирек­т­ният кон­такт с избирателите, с редовите членове на БСП и дори с хора, които никога не са гласували за теб, е много по-въздействащ от медий­ните изяви и интер­вюта. Особено в заб­равените от бога места, където политически, депутат­ски и минис­тер­ски крак не е стъп­вал, и където най-добродушното отношение към всички политици е „ония там горе“. А работата на терен е и един­с­т­вената алтер­натива са опозицията, с която ефикасно да противос­тои и дори да обез­в­реди пиара от дър­жав­ните обиколки на Борисов по магис­т­ралите, напоително излъч­вани по кор­поратив­ните телевизии.

Обикол­ките на депутатите за пред­с­тавяне на Визия за Бъл­гария миналата година и на Визия за Европа, както и проведените над 500 срещи на място показаха именно това. И много хора раз­б­раха за някои от новите идеи на социалис­тите. Благодарение на тях бяха нап­равени стотици допъл­нения и корек­ции.

МОБИЛИЗИРАНЕ И КОН­СОЛИДИРАНЕ НА БСП

Дори самото присъс­т­вие на цялото оперативно ръковод­с­тво на БСП мобилизира струк­турите в кам­панията за издигане на кандидат-кметове и общин­ски съвет­ници. Най-малкото, посещението на мес­т­ните кон­ферен­ции съз­дава дос­товерна кар­тина за кад­ровото със­тояние на пар­тията. Обрат­ната връзка — на мес­т­ните организации по отношение на ръковод­с­т­вото, помага и да се изчис­тят дос­татъчно отрано и вът­реш­нопар­тий­ните противоречия по места. Би дало и въз­мож­ност ускорено да се озд­равят и въз­с­тановят хронично болни пар­тийни организации. Което обаче изис­ква прецизно отношение на Бюрото и поз­наване кон­к­рет­ната пар­тий­ната материя. Което обаче изис­ква изк­лючително прецизна под­готовка, инфор­мация за съот­вет­ната струк­тура и отлично поз­наване на хората и ситуацията на място.

ПРОБ­ЛЕМИТЕ НА НАРОДА

Посещенията във Варна, Шумен, Пер­ник, Габ­рово и други градове спомог­наха да се видят на място основ­ните проб­леми, които въл­нуват най-много народа в тези области. Те са загиването на общин­с­ките бол­ници, лип­сата на аптеки, отчай­ващ железопътен и автот­ран­с­порт, раз­рушена пътна мрежа, раз­г­ромена икономика и обез­людяване. Нап­ример, в някои от общините на област Пер­ник идва лекар вед­нъж на три месеца. Или пък, че цяла Северозападна Бъл­гария е на път да остане с една един­с­т­вена многоп­рофилна бол­ница. Няма начин да не се види и проб­лемът с масовото арен­доване на общин­с­ките язовири от час­т­ници, които тър­сят само печалба, без да влагат никакви грижи и сред­с­тва за под­дър­жането им. Именно този вид фак­тическа приватизация, заедно с дър­жав­ното без­хаберие доведоха до масовите навод­нения при всеки по-силен дъжд и до съсип­ването на имотите на най-бедните бъл­гари.

Но само едно ходене не е дос­татъчно. Най-доброто запоз­наване с проб­лемите би бил още по-категоричен отказ от привилегиите на властта, а защо не и друго — депутати, общин­ски съвет­ници да влязат „в кожата“ на редовия граж­данин като нап­ример живеят за извес­тно време с минимална зап­лата, да опоз­наят род­ната бюрок­рация на опаш­ката на някое гише, или пък да пол­з­ват общес­т­вен тран­с­порт. Примери — депутатите в швей­цар­с­кия пар­ламент, както и президен­тът на Авс­т­рия Алек­сан­дър Ван Дер Белен ходят на работа с велосипеди. Интересен е примерът и на пър­вият ляв мек­сикан­ски президент Анд­реас Мануел Лопес Обрадор, който миналата година победи с голям мнозин­с­тво. Сам роден и израсъл в бедно рибар­ско селище, още като кан­дидат за депутат той живее и копае бос царевицата заедно с най-бедните индианци, които го обявяват за техен идол и лидер, защото им е показал полив­ното земеделие.

СИЛА И СМЕЛОСТ СРЕЩУ

ФЕОДАЛИЗМА НА ГЕРБ

Този феодализъм е не само в мал­ките селища, а и в София. Дос­татъчно е кан­дидатът за районен кмет от БСП в София или друг голям град да се опита да отвори най-обикновено гаражно кафене и да се сблъска челно с хилядата раз­решителни, спус­нати от Столична община.

Отиването на място на ръковод­с­т­вото на БСП и групи народни пред­с­тавители вдъхва кураж на мес­т­ните струк­тури, внушава сила. Особено в мал­ките общини, в които насаж­дането на страх от феодал­ните дерибеи на управ­ляващата коалиция е издиг­нато в ранг на дър­жавна политика. Вижте емб­лематич­ните избори в село Галиче с небезиз­вес­т­ния вече клиент на Темида Ценко Чоков. Извес­тно е, че в много от мал­ките населени места се гласува основно за двама души — работодател и род­нина. Масираният десант на БСП дава глътка смелост и на дреб­ните сел­с­кос­топан­ски и други произ­водители срещу феодал­ния и правител­с­т­вен терор, на който са под­ложени.

КАКВО СЕ ИСКА ОЩЕ?

Най-вече раз­ширяване на кон­так­тите с хора, които не гласуват и не са от БСП. Недос­татък на голяма част от проявите на БСП е, че те минават само с твър­дия пар­тиен актив и не дос­тигат до по-широк кръг избиратели. По този начин, както показа и кам­панията за европейски пар­ламент, ние често си говорим и си ръкоп­ляс­каме сами на себе си. Смисълът на тези срещи по места е да се раз­говаря и дис­кутира и с други избиратели, извън левия сек­тор. Ако ние ги чуем, тогава и те ще чуят и нас.

Изк­лючително важно е да се осъщес­тви кон­такт с мес­т­ните лидери на общес­т­веното мнение, с мал­кия биз­нес, интелиген­цията и въобще интерес­ните хора в населеното място, независимо че не са пред­с­тавители на БСП.

РАЗУМНА АЛТЕР­НАТИВА

НА ДЕЙС­Т­ВИЯТА НА ВЛАСТТА

По всеки един кон­к­ретен проб­лем или криза. Добре е, че БСП вед­нага пред­ложи алтер­нативни и разумни решения срещу кризите в здравеопаз­ването и живот­новъд­с­т­вото. Като се получи с петте точки за справяне с кризата около чумата по свинете. БСП може и трябва да раз­работва своя „Визия“ за всеки регион на базата на „Визия за Бъл­гария“, като кон­к­ретизира мес­т­ните проб­леми през приз­мата на идеята за повече дър­жава в икономиката и общес­т­вения живот.

БСП трябва да присъс­тва на всички народни събори и национални фес­тивали, въобще на места, на които се събират много хора. А където има сериозен мес­тен проб­лем и протест, присъс­т­вието на хора от вис­шето ръковод­с­тво и на пред­седателя на БСП е задъл­жително, но също с кон­к­ретни идеи и пред­ложения за решение.

Така нап­ример БСП с всич­ките си мес­тни струк­тури ще спечели, ако се включи активно в протес­тите на бед­ните селяни и живот­новъди срещу неадек­ват­ната политика на управ­ляващите със свин­с­ката чума. И да разяс­нява разум­ната алтер­натива на лобис­т­кия геноцид. Хубав пример е, че депутатите от София под­к­репиха на място протес­тиращите от селата Мировяне и Мрамор. Това трябва да се прави сис­темно в цяла Бъл­гария.

Защото след двата поредни избора — пар­ламен­тар­ните и европейс­ките — се видя, че планината не дойде при Мохамед. Време беше Мохамед да отиде към планината.