Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) На фронта сме мислили и сме загивали единствено за доброто на България

На фронта сме мислили и сме загивали единствено за доброто на България

На фронта сме мислили и сме загивали единствено за доброто на България

С героизма на антифашис­тите и учас­т­ниците в Отечес­т­вената война бяха защитени интересите на нашата страна, бе измито пет­ното от съюза с нацис­тка Гер­мания, в който бяха влезли управ­ляващите до 9 сеп­тем­ври 1944 г.

Съюзът на ветераните от вой­ните на Бъл­гария не отрича правото на Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи да изразява една или друга позиция. Като родолюбива, военно-патриотична и непар­тийна организация няма да комен­тираме политичес­ките тек­с­тове в заяв­лението на МВнР по повод организираното от Посол­с­т­вото на Рус­ката федерация събитие на 9 сеп­тем­ври „Изложба 75 години от освобож­дението на Източна Европа от нацизма“.

Останалите живи около хиляда бъл­гар­ски ветерани от Втората световна война, обаче не можем да останем безучас­тни към фразата, че „щиковете на Съвет­с­ката армия донесоха на народите в цен­т­рална и източна Европа половин век реп­ресии, заг­лушаване на граж­дан­с­ката съвест, дефор­мирано икономическо раз­витие и откъс­натост от динамиката на процесите в раз­витите европейски дър­жави“.

На тези, които не са запоз­нати добре с историята ще припом­ним, че Бъл­гар­с­ката армия учас­тва в зак­лючител­ния етап на Втората световна война в със­тава на Трети украин­ски фронт от Съвет­с­ката армия. С нашите щикове и с повече от 10 хиляди загинали бъл­гар­ски офицери, сер­жанти и вой­ници, ние защитихме интересите на Бъл­гария и измихме пет­ното, което бе хвър­лено върху Отечес­т­вото ни от тогаваш­ните управ­ници, които ни нап­равиха част от хит­лерис­т­ката коалиция в голяма част от вой­ната.

На фронта сме мис­лили и сме загивали един­с­т­вено за доб­рото на Бъл­гария. В този смисъл не може да не бъдем пот­ресени от това заяв­ление. То до голяма степен пос­тавя под съм­нение ролята на Бъл­гария и на ней­ната армия в зак­лючител­ния етап на Втората световна война. Приемаме го с болка и поради факта, че се прави точно в навечерието на 75-годишнина от включ­ването ни във вой­ната на страната на антихит­лерис­т­ката коалиция, когато очак­ваме Бъл­гария да отдаде необ­ходимото внимание на своите синове и дъщери. Много от тях не се вър­наха при семейс­т­вата си, а тези, които останаха живи, днес са в нап­ред­нала въз­раст и не добро здравос­ловно със­тояние. Би тряб­вало да се рад­ват на много по-големи грижи от дър­жавата, а не да чуват упреци за саможер­т­вата си преди 75 години.

Оставаме с надеж­дата, че заяв­лението на МВнР не е добре прецизирано и бъл­гар­с­ките фрон­товаци ще имат необ­ходимото уважение до края на живота си.

Доц. д-р Иван Сечанов,

Пред­седател на СВВБ

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...