Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 151, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Мумията на капитализма

Мумията на капитализма

Мумията на капитализма

Някогашното ни общество бе общество на равенство, а днес – на егоизъм, бедност, неравенство

Проф. Васил Проданов

От „Клуб 24 май”

(заг­лавието е на ЗЕМЯ)

Тези дни някакъв  гос­подин пос­тави за кратко време памет­ник на мумия в цен­търа на София, обявявайки, че това било сим­вол на остатъците на „комунизма“, които все още били в главите на бъл­гарите. Дали обаче това е така? Не е ли реал­ността съв­сем раз­лична и главите на голяма част от бъл­гарите не са ли пълни с всякакви ужасяващи вещес­тва, свър­зани с мумията на неолиберал­ния капитализъм, чиято зараза прос­мука тех­ния живот през пос­лед­ните тридесет години? Капитализ­мът у нас бе рес­тав­риран с лозунги за нови „европейски“ и „евроат­лан­тически цен­ности“. Нека да видим какво е основ­ното от тях в едно

общес­тво,  в което всичко е превър­нато в покупка и продажба, в келепир, в сделка

, в парични знаци. В неолиберална реал­ност, която фун­к­ционира по логиката на пазара, въз­х­валяван три десетилетия от сут­рин до вечер по бъл­гар­с­ките медии от купищата НПО-та, платени от светов­ния капитал именно за тази цел. Вед­нага след 1989 г. у нас бе пред­п­риета мощна атака срещу пред­ход­ните раз­бирания за «колек­тивизъм» в прос­лава на индивидуализма и егоизма, като новите и прог­ресивни цен­ности на мас­кирания като „демок­рацията“ неолиберален капитализъм. Започ­наха да се популяризират твър­дения, че човек по своята природа е егоис­тично същес­тво и никаква промяна, никакъв «нов човек» не може да бъде съз­даден. Че «новият» «колек­тивис­тичен» социалис­тически човек бил «утопия». Появиха се финан­сираните от Запада медии – пропаган­дни инс­т­рументи за преход от пред­ход­ното колек­тивис­тко към индивидуалис­тко неолиберално съз­нание и морал. Типичен пример бе дебелото лук­созно списание «Егоист», излизащо между 1996 и 2006 г., дос­тигащо през 2000 г. огром­ният за нашите условия тираж от 60 000 бройки. То бе насочено специално към фор­миране на ориен­тациите на аудитория от млади хора между 18 и 35 години. В оцен­ките за неговото раз­витие се казва с огромно задовол­с­тво как то е промивало мозъците на хиляди бъл­гари и как «за  период от 45 години беше «умът и сър­цето на нацията». 

Рад­ваха се хората, че са превър­нали бъл­гарите в егоисти

, че са влезли в ума и сър­цето на бъл­гарите. Вкараха мумията на капитализма и в главите на депутатите, които рязко намалиха данъците на богатите, въвеж­дайки икономика, типична именно за раз­пад­нало се общес­тво на егоисти, в което всеки гледа себе. Икономика, която е по-неолиберална от тази на САЩ на Рей­гън и и от тази на Великоб­ритания на Тачър, които облагаха доходите и богат­с­т­вото на капиталис­тите с по-високи данъци откол­кото у нас.

В авторитети, в научни и морални икони бяха превър­нати най-популярните неолиберални идеолози на капитализма като Айн Ранд, Луд­виг фон Мизес, Фрид­рих фон Хайек. 30 години се пропаган­дираха апологии на морал­ността на пазара на такива неолиберални инс­титути на Запад като „Кейто инс­титут”. Активно чрез интер­нет беше раз­п­рос­т­ранявана подобна литература на бъл­гар­ски неп­равител­с­т­вени организации, на които бе платено да обработ­ват идеологически бъл­гар­с­кото общес­тво. Те превеж­даха и кач­ваха най-значимите апологетични материали във въз­х­вала на егоизма, индивидуализма, атомизацията на общес­тво, под­чинено на неолиберал­ния пазар. Там можете да отк­риете преводи на бъл­гар­ски от рода на „Седем морални аргумента за свобод­ния пазар”, „Доб­родетелта на егоизма”, „Либер­тариан­с­т­вото – една одисея в света на свободата, морала и прос­перитета”, „Ерозира ли свобод­ния пазар нрав­с­т­веността? Не”, „За да процъф­тява едно общес­тво, богатите трябва да бъдат оставени на мира”, „Кой казва, че с парите не може да се купи щас­тие?” Това бяха мумиите на капитализма, чиито вируси бяха вкар­вани в главите на бъл­гарите. Бъдете егоисти, бъдете егоисти,  учеха бъл­гарите от специално платените и съз­дадени за тази цел у нас пропаган­дни гишета на неолиберал­ния капитализъм. Е, успяха, както нав­сякъде другаде, където проповяд­ваха своите „евроат­лан­тически цен­ности“ на егоизма, така и у нас. Главите на бъл­гарите бяха напъл­нени с вирусите на мумията на неолиберал­ния капитализъм. Тези вируси дой­доха от дър­жавата на новия „голям брат“, даващ ум и разум на бъл­гар­с­ките политици и парици на

пропаган­д­ните НПО-рупори на неолиберал­ния капитализъм у нас.

Преди това обаче този неолиберален капитализъм се бе нас­танил у тях. И резул­татите са налице. Никога досега в историята хората не са били снаб­дени с тол­кова много и тол­кова ефек­тивни комуникационни тех­нологии, даващи им въз­мож­ност да общуват с всекиго по света. Същев­ременно обаче неолиберал­ният капитализъм води до раз­пад на социални взаимов­ръзки, до атомизация на общес­т­вото, до изчез­ване на чув­с­т­вото за общ­ност, в резул­тат, на което преди половин век само 5 % от американ­ците живеят сами, докато сега над една чет­върт от тях нямат до себе си никакъв близък човек. Неот­дав­нашно изс­лед­ване на ком­панията YouGov установи, че всяко след­ващо поколение в САЩ се чув­с­тва все по-самотно, като най-самотни са най-младите, родени и израс­нали в епохата на неолиберал­ния капитализъм от Роналд Рей­гън насам – 30 % от младите американци от поколението милениалс, родени след 1980 г. се чув­с­т­ват самотни, докато от пред­ход­ното поколение такива преживявания имат 20 %, а от най-старото поколение, родено след Втората световна война само 15 % са самотни.   Затова и те са много по-депресирани и боледуващи, а смър­т­ността сред младите американци е с 40 % по-висока откол­кото сред тех­ните родители. Деп­ресията от самотата води до това, че сред тях има по-висок процент самоубийс­тва, упот­реба на алкохол и смър­т­ност от нар­котици. Същата тен­ден­ция имаме в Авс­т­ралия, където половината от младите авс­т­ралийци живеят с чув­с­тво за социална изолация и самота и това ги води до нев­рози, стрес, тревож­ност, деп­ресия. „Евроат­лан­тичес­ките цен­ности“ водят до морален раз­пад на егоис­тични атоми и в Америка, и в Авс­т­ралия, а и нав­сякъде другаде по света. Същата работа свърши мумията на неолиберал­ния капиталиц­зъм и в дър­жавите, в които някога имаше дър­жавен социализъм. За три десетилетия проми мозъците на целия поколения. В Русия, където в продъл­жение седем десетилетия основна цен­ност беше колек­тивиз­мът, 30 години неолиберална рес­тав­рация на капитализма също доведе до силна тен­ден­ция на атомизация на общес­т­вото. Скорошно изс­лед­ване показа, че по-голямата част от рус­наците не ходят по рес­торанти и кафенета с ком­пания, а сами и делът на самот­ниците по масите на заведенията бързо се увеличава. Изс­ледовател­с­ката ком­пания NPD Group установи, че от октом­ври 2018 г. до сеп­тем­ври 2019 г. делът на клиен­тите на кафенета и рес­торанти, идващи и стоящи сами на масата е 57 %. Пет години преди това е бил  50%, т.е. атомизацията на общес­т­вото нарас­тва. У нас морал­ната катас­тофа от прехода към капитализъм е такава, че нещата са по-зле, откол­кото при американ­ците. Според преб­рояването през 2001 г. делът на едноч­лен­ните домакин­с­тва в Бъл­гария е 22.7 %, а през 2011 г. нарас­тва на 30.8 %. При този темп на рас­теж при преб­рояването през 2021 г. може да бъдат вече и около 40 %. Едно гиган­т­ско количес­тво изолирани самот­ници, резул­тат на раз­пад­ните процеси, родени от процеса на рес­тав­риране на капитализма. Така е не само в Америка, а нав­сякъде, където се вихри неолиберал­ният капитализъм,

атомизирайки общес­т­вата и раз­рушавайки социал­ните взаимов­ръзки.

В нашата съседка Гър­ция 62 % от хората се чув­с­т­ват самотни, в Италия – 47 %, във Фран­ция – 45 %, в Бел­гия – 42 %. А множес­тво изс­лед­вания сочат, че самотата води до деп­ресия, демен­ция, психологически отк­лонения, нев­рози и повишена смър­т­ност, което именно се наб­людава в нарас­т­ваща степен. Според едно от тях самот­ността намалява продъл­жител­ността на живота на човека в раз­мерите, в които това прави пушенето на 15 цигари на ден. Това са резул­татите от вирусите на мумията на капитализма в главите и на днеш­ните бъл­гари. Капитализ­мът съз­даде свят, в който момен­тално можеш да се свър­жеш с всекиго с мобил­ния телефон и социал­ните мрежи, но доведе до раз­пад на социал­ните връзки и хората никога не са се чув­с­т­вали така самотни. Примитивни неолиберални идеолози у нас три десетилетия замъг­ляват пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво с пропаган­дни праз­нос­ловия за европейски и евроат­лан­тически „цен­ности“, а тех­ният неолиберален евроат­лан­тически свят става все по-асоциален. Продъл­жават да громят „комунизма“ и да работят за един свят на атомизирани егоисти, на които обяс­няват колко „свободно“ и „демок­ратично“ живеят, а не като при страш­ния „комунизъм“ с неговия колек­тивизъм. Да, имаше колек­тивизъм и за  това тогава мерещият неравен­с­т­вото коефициент на Джини  у нас беше най-ниският в дър­жавите от днеш­ния ЕС, защото бъл­гар­с­кото общес­тво бе най-колективисткото, а сега този коефициент е най-високият, защото бъл­гар­с­кото общес­тво бе нап­равено най-егоистичното и най-неравното в Европа, а главите на милиони бъл­гари са пълни с вирусите на мумията на неолиберал­ния капитализъм. А нашите рес­тав­ратори на капитализма продъл­жават да фал­шифицират времената на колек­тивизма и да пеят пропаган­дни дитирамби в името на цен­нос­тите на един свят на индивидуалисти, егоисти и самот­ници, които тех­нологично са обвър­зани повече от всякога в историята, но милиони от тях се чув­с­т­ват по-самотни от Робин­зон Крузо някога на далеч­ния ост­ров в океана.

България

Икономика

Loading...

Култура

Оливия Нютън-Джон - символ на триумфа, почина на 73 г.

Оливия Нютън-Джон, супер­з­вез­дата, носителка на наг­ради “Грами“, която триум­фира на върха на поп, кън­три и денс класациите с хитове като “Phy…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ФБР претърси дома на Тръмп

ФБР претърси дома на Тръмп

Бившият президент обяви, че е обект на политическа репресия

Служители на ФБР претър­сиха дома на бив­шия президент Доналд Тръмп във Флорида, съ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

6,5 млн. тона жито в хамбарите

6,5 млн. тона жито в хамбарите

Служеб­ният агроминис­тър Явор Гечев няма да заб­ранява вносът на украин­ско зърно,но ще иска то да не се смесва с бъл­гар­с­кото, защото нашето е …

Прочети още:

Loading...