Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Как еколозите ще спечелят милиарди от пожарите в Австралия?

Как еколозите ще спечелят милиарди от пожарите в Австралия?

Как еколозите ще спечелят милиарди от пожарите в Австралия?

Фалшива е новината за милиард загинали животни, социалните мрежи са пълни с фалшиви снимки, но средствата ще потекат към „загрижени” НПО-та

Само три дни бяха дос­татъчни и загиналите животни в Авс­т­ралия, обявени сляпо и без­мозъчно от светов­ните медии, се удвоиха – от половин милиард на цял милиард. Ето как се изписва чис­лото милиард: 1 000 000 000. Площта на кон­тинента е 7,7 млн. кв. км, а това ще рече по 129 животни на квад­ратен километър. Геог­рафията на Авс­т­ралия сочи, че половината ѝ територия е пус­тиня. Гола, сурова, жес­тока, без­раз­с­тителна пус­тиня. Излиза, че 1 000 000 000 животни са умрели на територия от 3,8 млн. кв. км. (а в тях влизат и градовете). Допус­каме, че статис­тиката е вярна. Ако дан­ните са верни, към този момент в Авс­т­ралия лежат изпепелени най-малко 5 млрд. килог­рама овъг­лено месо (рязко сваляме сред­ното тегло, защото не всички тежат по 60 кг, като бър­зоход­ното ему). Само за срав­нение, в целия свят, кон­сумацията на месо от всички човеци на планетата за 2017 г. въз­лиза на 3 300 млрд. тона. Тоест изгорелите животни в Авс­т­ралия са почти двойно повече като маса от тази, които човечес­т­вото кон­сумира. Но от тези планини с изгорели тела няма нито един кадър. Нула. Все още не сме отчели обаче градовете, където живеят 27 млн. човека, а те не делят булеварди с диви животни. Някой тепърва трябва да даде милиарди долари на Авс­т­ралия, за да бъде въз­с­тановена популацията, да бъдат изг­радени защитни цен­т­рове, да бъдат ангажирани десетки хиляди хора, които с години да се хранят от „въз­раж­дане“ на загубените видове. Схемата за усвояване на пари за екология е еднаква по целия свят, въп­росът е само откъде да бъдат изс­мукани тези сред­с­тва и да се намери начин сумите да се точат въз­можно най-дълго.

Кар­тата на пожарите в Авс­т­ралия е преувеличена, затова Инс­таг­рам предуп­реж­дава, че е фал­шива. Съз­дателят ѝ Антъни Хърси споделя, че не е очак­вал изоб­ражението му да набере такава популяр­ност и съжалява, че заради споделянето с пог­реш­ния над­пис „Това е сателитна снимка на НАСА“, то е мар­кирано като фал­шиво. Той споделя, че е съз­дал 3D визуализацията, като се позовал на реални данни на НАСА, но увеличил оран­жевите точки.

Повечето снимки, които се споделят в социал­ните мрежи от пожарите в Амазония са фал­шиви или стари, твърди Си Ен Ен. Тяхна проверка показва, че дори Леонардо Ди Кап­рио е споделил снимка от съв­сем друг пожар. Много пот­ребители споделиха и снимки на обгорели животни, които далеч не са от Амазония. На една от тях май­муна държи в ръцете си по-малка май­муна и плаче – тази снимка е зас­нета в Индия, а не в амазон­с­ката джун­гла. На друга виж­даме обгорял заек – сним­ката е пожарите в Калифор­ния през 2018 г.

И така: В пожарите в Авс­т­ралия загиват  1 000 000 000 животни и 25 човека.  

 

Някой някъде да е видял кадри на планини от овъг­лени животин­ски трупове или Авс­т­ралийс­ката животин­ска пог­ребална служба вече ги е заровила? 

Никой и не споменава, че около половината от животин­с­ките видове на кон­тинента живеят в пус­тинята и това е така, откакто природата ги е съз­дала, а от цялата площ на страната, половината е именно пус­тиня – тоест там няма как да горят пожари. 

В цитираните цифри – били те половин или цял милиард, вероятно са включени буболечки, паяци, комари, чер­веи, лишеи и тех­ните яйца, както и обик­новени мик­роби. 

В бъл­гар­с­кия фол­к­лор на подобни измис­лици каз­ваме „да пресолиш ман­джата“. Но това упраж­нение не е без­целно – ако се съди по гиган­т­с­кия брой споделяния на лъж­ливата новина, явно целта е голяма и съв­сем друга и социал­ните мрежи са само лесен носител на глупостта. 

По същес­тво, голямата цел по нищо не се раз­личава от целите на бъл­гар­с­ките „зелени“ – някой тепърва трябва да даде милиарди долари на Авс­т­ралия, за да бъде въз­с­тановена популацията, да бъдат изг­радени защитни цен­т­рове, да бъдат ангажирани десетки хиляди хора, които с години да се хранят от „въз­раж­дане“ на загубените видове. 

Схемата за усвояване на пари за екология е еднаква по целия свят, въп­росът е само откъде да бъдат изс­мукани тези сред­с­тва и да се намери начин сумите да се точат въз­можно най-дълго. 

У нас обаче не се нуж­даем от пожар, който да изпепели цяла планина. Фак­тите сочат, че наши неп­равител­с­т­вени организации, които налаз­ват природата в Бъл­гария, до момента са усвоили 14,7 млн. лв., които са вложени в „Светло бъдеще за Чер­ния лешояд“, в „зимуващата популация на чер­веногушата гъска в Бъл­гария“ и е осигурен „По-добър шанс за мал­кия кер­кенез“. Вероятно големият кер­кенез се справя отлично и сам, иначе и той щеше да вземе някой милион. 

И тъй като е логично много хора да започ­нат да задават въп­роси как точно с милиони се под­дър­жат гъски, за да е по-лесно на онези, които евен­туално биха попитали как­вото и да е по същес­тво, се провеж­дат акции за блокиране на проекти с национална значимост – от раз­витие и модер­низиране на курорти до пътища и друга критична инф­рас­т­рук­тура. 

Всъщ­ност ние не се нуж­даем от пожар и доказател­с­т­вото за това е окаяното със­тояние на планината Витоша. Именно актив­ността на нашите “зелени“ спира всеки опит да бъдат модер­низирани лиф­товете – това не бива да става! Спрян е дори опитът да бъде ремон­тирана отколешна сцена на Витоша в мес­т­ността Боерица пред хижа „Планинар­ска песен“ – било строителна дей­ност. 

 

За щас­тие тем­пературите в планината никога не стават такива, че да плам­нат всички измели и напълно изсъх­нали от корояд гори – лично пос­тижение на стожера на „зеления“ терор у нас – Тома Белев. 

Зелените пар­тии у нас са с нулеви шан­сове за реално политическо учас­тие в пар­ламента, но Тома Белев все пак се добра до място в столич­ния общин­ски съвет и така си гаран­тира вдигане на огромен шум по всяка тема, свър­зана с модер­низиране на същес­т­вуващите пътища и най-вече на лиф­товете на Витоша. 

Именно „зелените“ у нас убеж­дават множес­т­вото – същото, което рони сълзи над милиард убити животни в Авс­т­ралия, защото явно мис­ленето е неп­рисъщо на любителите на природата – че ако бъдат ремон­тирани лиф­товете и вече не са опасни за живота на хората, планината ще се препълни от туристи и те ще я унищожат. 

Увеличи ли се броят на посетителите на Витоша нещо друго ще стане ясно: някой съз­нателно, целенасочено и неот­к­лонно води до унищожаване на горите. Някой се надява положението да стане тол­кова нетър­пимо, че да са нужни милиони (реално нужни, друг е въп­росът дали някога ще бъдат изпол­з­вани) за спасяването на планината. 

Същите тези „зелени“ нямат нищо против всеки почивен ден там да се пълни с коли, които безог­ледно пар­кират в горите; те нямат нищо против всеки да гази, където му хрумне, дори да бере с торби от защитените видове; те нямат нищо против по тор­феното бранище да се пус­кат свободно коне. 

 

Как ще се въз­пол­з­ват нашите „зелени“ от авс­т­ралийс­кия пожар?

 

Ще обявят, че у нас и без огън зас­т­рашените видове са… изберете си цифра. И без това няма кой да брои. Нап­ример Витош­ката зелена жаба на сини точки, която яде маларийни комари през август, ще е в риск от изчез­ване. 

За да остане природа в Бъл­гария“ и ней­ните ръкави и под­раз­деления далеч не са лицето на зелената алч­ност. 

Светов­ният фонд за дивата природа WWF обяви, че досегаш­ната сума по прог­рамата LIFE, която за периода от 2014 до 2020 г. въз­лиза на 3,5 млрд. евро, трябва да бъде повишена на 5,1 млрд. евро, като поне половината от парите да отиват за „граж­дан­ски организации“. 

А прог­рамата LIFE е по-сигурен донор, откол­кото са европейс­ките оперативни прог­рами! Досега само по тази линия сумите са раз­п­ределени така: 

Бъл­гар­ско дружес­тво за защита на птиците, за Опаз­ване на цар­с­кия орел – 1,5 млн. евро; за Опаз­ване на световно зас­т­рашени видове птици чрез управ­ление на мес­тообитанията им – 1,33 млн. евро; за Опаз­ване на зимуващата чер­веногушата гъска – 2 млн. евро; за Спешни мерки за оцеляването на Египет­с­кия лешояд – 1,3 млн. евро; за Управ­ление на лов­ните хабитати на крал­с­кия орел – 2,6 млн. евро. 

 

Дотук: 8,7 млн. евро. 

 

“Зелени Бал­кани – Стара Загора“ получават дявол­с­ките 666 хил. евро в помощ на едрите европейски лешояди в Бъл­гария; за мал­кия кер­кенез – над 1 млн. евро, за бъдещето на чер­ния лешояд – 2,7 млн. евро. 

 

Фон­дация „Биораз­нооб­разие“ се добира до 1,45 млн. евро за опаз­ване на бреговата лагуна на Атанасов­ско езеро. Останалите под­раз­деления усвоят по-скромни суми. 

Всичко това се случва, преди още еколозите да са се усетили какви бесни пари могат да започ­нат бук­вално да падат от въз­духа.

Едва сега някой се сети, че всяка обичайна сезонна мъгла може да стане златна, като я насити с фини прахови час­тици, с които да се бори с екологични сред­с­тва. И тепърва същите неп­равител­с­т­вени организации ще установят, че всички град­ски твари са изп­равени пред апокалип­сис, ако не им бъдат нап­равени мини пречис­т­вателни стан­ции за атмос­ферата. 

В същото време нито една зелена организация не е казала и дума за облагането с по-високи данъци на старите автомобили, на тези без модерни катализатори – нито думичка. Същите коли пъл­зят ежед­невно из планините, но това явно също не е проб­лем нито за кер­кенезите, нито за орлите. 

Играта с въз­духа е голямото бъдеще и за „зелените“ в Авс­т­ралия. 

 

Пожарите обаче не поп­речиха изобщо да се проведе пър­вият тур­нир от Големия шлем – Australia Open и без никакви оплак­вания и нашите тенисисти показаха какво умеят на ATP Cup. Организаторите обявиха, че пос­тоянно следят чис­тотата на въз­духа и макар всички да играха на отк­рито, никой не бе сложил маска. Явно страш­ното на пожарите свър­шва там, където започва един от най-динамичните спор­тове и дишането на със­тезателите се чува до пос­лед­ния ред в пуб­ликата. 

И все пак в далеч­ната държава-континент, именно еколозите са третата по големина пар­тия в страната и те се гот­вят да поемат ужасно много пари – тук вече говорим за милиарди – заради глобал­ното затоп­ляне и климатич­ните промени. 

Изгорелите територии и леген­дата за 1 млрд. животни храни дирек­тно Грета Тун­берг и всички, които са се качили на ней­ната „ладия лека“ и ги носи към светов­ните кон­ферен­ции и обявяването на нови мерки и нови милиарди за спасяването на света от климатична катас­т­рофа. Тепърва ще започне бурна продажба на сувенири с кен­гура и коали (странно, но мнозин­с­т­вото от хората не споменават някои от другите популярни мес­тни животни), набиране на сред­с­тва неиз­вес­тно от кого и много кон­церти, които да дадат трибуна и на онези, които вече изпадат от сцената и поради старост.  

Никой обаче няма да зададе логич­ния въп­рос: Ако климатич­ните промени са причина за пожарите в Авс­т­ралия, защо не гори нищо в Нова Зелан­дия, в Тас­мания, Мадагас­кар, в Мозам­бик, в Кения или в ЮАР

Всъщ­ност въп­роси не задава никой. Тиражира се карта от кос­моса на изцяло горяща Авс­т­ралия, като авторите на кар­тин­ката са заб­равили, че няма как пус­тинята да гори. Тепърва ще се активизират „инс­титутите“, които ще изчис­лят как е замър­сена атмос­ферата на планетата и после ще смет­нат какви пари са нужни за бор­бата с това явление. 

Нак­ратко: 1 000 000 000 авс­т­ралийска фан­тас­магория осигури биз­нес за милиарди – за който знае как да ги „усвои“.

Стефан Джен­дов

От „Гласове”

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...