Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Да очакваме ли гражданска война в САЩ?

Да очакваме ли гражданска война в САЩ?

Да очакваме ли гражданска война в САЩ?

Неолибералните НПО-та и соросоидите у нас са в истерия в желанието си да махнат Тръмп, а евроатлантиците с трепетно вълнение се надяват Байдън да победи

Проф. Васил Проданов

От „Клуб 24 май”

През след­ващите дни водеща новина в светов­ните медии ще бъде ставащото в САЩ, където противопос­тавянето между Тръмп и Бай­дън и тех­ните привър­женици никога не е било тол­кова голямо от времето на Граж­дан­с­ката война през 18611865 г. А още преди една година социологическо проуч­ване в САЩ показа, че 67% от американ­ците смятат, че пред­с­тои граж­дан­ска война. И се гот­вят за нея. Според авторите на изс­лед­ването изборите през 2020 г. ще бъдат така раз­делящи и водещи до взрив както изборите през 1860 г., които пред­шес­т­ват граж­дан­с­ката война през 18611865 г.

Изс­лед­ването показва, че мнозин­с­т­вото от американ­ците са не просто неудов­лет­ворени от политиката и политиците, а са страшно ядосани, гневни са. Очак­ват силно негативна кам­пания и от двете страни в пред­с­тоящите избори, която ще засили противопос­тавянията и доб­лижи страната до ръба на граж­дан­с­ката война.

Неолиберал­ните НПО-та и соросоидите у нас са в истерия в желанието си да мах­нат Тръмп, а евроат­лан­тиците с трепетно въл­нение се надяват Бай­дън да победи.

Който и да победи, обаче, може да се очак­ват неочак­вани събития.

Така е защото всички видове противоречия са изос­т­рени до край­ност от икономичес­ката криза в момента. Класовите противоречия между най-богатата олигар­хия в светов­ната история и губещата своите пред­ходни позиции средна класа, без­работ­ните, бед­ните, живеещи по улиците американци. Социално икономичес­кото неравен­с­тво е в мащабите на другата голяма криза, породила икономичес­ките бед­с­т­вия през 19291933 г.

Расовите противоречия в субек­тив­ното съз­нание на милиони американци са така изос­т­рени и нерешени, както те са били въз­п­риемани по времето на Мар­тин Лутър Кинг. Още през 2004 г. в своята пос­ледна книга „Кои сме ние? Предиз­викател­с­т­вата пред национална иден­тич­ност на Америка“ знаменитият Самюел Хън­тин­г­тън говори за тен­ден­цията на демог­раф­ски промени в расово и етническо отношение на американ­с­кото общес­тво, водещо до намаляване на количес­т­вото на белите американци, протес­танти, които ще носи тежки раз­деления в американ­с­кото общес­тво и това вече се проявява все по-силно. Класовите социално-икономически раз­деления се проявяват все по-силно и чрез расови и етнически форми. Нес­лучайно голямата част от привър­жениците на Тръмп според социологичес­ките изс­лед­вания говорят, че традицион­ният американ­ски начин на живот изчезва така бързо, че „ние може би трябва да изпол­з­ваме сила, за да го спасим“.

Тръмп е на 74 години, а Бай­дън ще навърши този месец 78, всеки от тях няма какво да губи повече в този живот

и са се хванали гуша за гуша на живот и смърт. Тръмп отк­рито призовава за криминално прес­лед­ване на Обама и Хилари Клин­тън, както и на Бай­дън и неговото семейс­тво. Всеки от тях раз­чита на алтер­нативни расови групи – Тръмп апелира към белите американци и хрис­тиян­с­кото население, а Бай­дън към мул­тикул­туралис­т­кото расово, религиозно, етническо, джен­дър многооб­разие, макар че всеки от тях се мъчи да прив­лече и от избирателите на другия.

Кон­сер­ваторите апелират към традицион­ните цен­ности, миналото величие и национал­ното ограж­дане от останалия свят, демок­ратите си остават неолиберални глобалисти, които ще се борят за запаз­ването на досегаш­ния световен порядък. Демок­ратите раз­мах­ват зап­лахата от климатични промени и пан­демията от Covid-19, Тръмп клейми и осмива и едното и другото като плашила на своите против­ници.

Мащабите на дъл­говата спирала на домакин­с­т­вата, ком­паниите и федерал­ното правител­с­тво засил­ват очак­ванията за загуба на светов­ната позиция на долара и бяг­с­т­вото от доларови активи.

Бед­с­т­вената в САЩ пан­демия от COVID-19, заразила над 9 милиона души и убила над 200 000

, ускорява поляризацията на трудовия пазар, тъй като работ­ниците с квалификация на рав­нище средно образование са замес­т­вани от такива с ниска квалификация или без квалификация, а автоматизацията засилва дуализма на трудовия пазар. Затова и политичес­кото раз­деление в американ­с­кото общес­тво, според социологичес­ките изс­лед­вания е огромна.

Нес­лучайно делът на американ­ците, учас­т­ващи в сегаш­ните избори, е по-голям от всякога през пос­лед­ното десетилетие. Огромно количес­тво хора смятат, че трябва да покажат какво искат в политиката. Видяхме как убийс­т­вото на един черен американец извади през пос­лед­ните месеци милиони хора по улиците и предиз­вика масови сблъсъци, бун­тове и дори обявяването между 8 юни и 1 юли 2020 г. на автоном­ната „Народна репуб­лика Сиатъл“. Социално-психологически ситуация може да се опише на всекид­невен език – като „буре с барут“, на езика на теорията на революциите – като „революционна ситуация“, а на езика на теорията на сис­темите – като нерав­новесно със­тояние на сис­темата, която е в бифур­кационна точка и малки събития може да я тлас­нат в неочак­вана посока.

През 2016 г., когато излезе на сцената Тръмп извес­т­ният американ­ски историк и клиомет­рик Питър Тур­чин издаде своя бес­т­селър „Епохи на без­порядъка: Структурно-демографски анализ на американ­с­ката история“, в която на базата на емпиричен анализ на американ­с­ката история отк­рива 50 годишни цикли, през които се проявява ясно нарас­т­ване на противопос­тавянията и политичес­ката нес­табил­ност. Той показва, че през пос­лед­ните години около 70 % от американ­ците смятат, че Америка върви в неп­равилна посока, а реал­ните зап­лати на американ­с­ките работ­ници днес са по-ниски откол­кото преди четиридесет години, докато мул­тимилионерите са четири пъти повече.

С нарас­т­ването на неравен­с­т­вото, политиката става все по-мръсно нещо и на политиците се гледа все по-негативно.

Всяка година все повече американци стрелят, убивайки някого, а сега все повече са готови да убиват пред­с­тавители на дър­жавата. Той прог­нозира тен­ден­циите, на които стана изразител Тръмп, отбеляз­вайки че няколко изпол­з­вани от него индикатора за политическа стабил­ност ще стиг­нат своя пик през 2020 година. Америка ще бъде залята от насил­с­т­вени вълни в резул­тат на нарас­т­ващото неравен­с­тво и промените в демог­раф­с­ката струк­тура на населението.

Влиятел­ното американ­ско списание „Атлан­тик“, което започва да излиза през 1857 г., в навечерието на граж­дан­с­ката война в Америка, пос­вети още декем­в­рийс­кия си брой през 2019 г. на темата „Как да спрем граж­дан­с­ката война“, отбеляз­вайки как Америка се раз­пада на части. Нас­коро то излезе със статия, озаг­лавена „Защо 2020-те години може да бъдат така опасни като 1850-те години“, когато бе предиш­ната граж­дан­ска война. Да, така опасни са.

През 1850-те години Репуб­ликан­с­ката пар­тия е започ­нала битка за промяна на статук­вото, за унищожаване на роб­с­т­вото в раз­делената на южна и северна част Америка, а сега се бори за промяна на неолиберал­ната глобализация, свър­зана с упадък на доходите на голяма част от американ­ците, деин­дус­т­риализация на страната и въз­ход на нови глобални сили. Дори демок­ратите да спечелят повече гласове на изборите, то Вър­хов­ният съд е в ръцете на репуб­ликан­ците, а доминиращо репуб­ликан­с­ките региони може да не бъдат съг­ласни с резул­татите, особено тези, които са гласували по пощата. Тръмп вече невед­нъж заяви, че гласуването по пощата ще доведе до фал­шификации, както у нас против­ниците на ГЕРБ заявяват, че ако не се гласува машинно ще има фал­шификации.

Затова и

в САЩ днес атмос­ферата е буреносна, а масовите наг­ласи са, че една нова граж­дан­ска война е напълно въз­можна.

Преди месец излязоха данни от ново социологическо изс­лед­ване, според което 61 % от американ­ците смятат, че са на ръба на нова граж­дан­ска война, а 52 % заявяват, че вече се запасяват с храна и други жиз­нено важни стоки в очак­ване тя да започне. Мнозин­с­т­вото от американ­ците се гот­вят за граж­дан­ска война. Запасяват се храна и оръжие.

Очак­ванията в самите САЩ в това отношение са показателни. Телевизиите показ­ват как магазините в цен­т­ровете на големите градове зат­варят и прозор­ците им се пок­риват с най-различни защити в очак­ване на бун­тове и раз­рушения. Уол­март, най-голямата тър­гов­ска верига в САЩ, премахва оръжията от магазините си, където досега бяха голям биз­нес, страхувайки се, че бун­товете и протес­тите ще доведат до нах­луване и зав­земане на тези оръжия от недовол­ните тълпи.

А и сега в домовете на всеки сто американци има средно над 120 оръжия, с които те са готови да започ­нат да стрелят. По време на пан­демията американ­ците ускориха снаб­дяването си с нови оръжия. Общо над 400 милиона са пис­толетите, пуш­ките и всякакви други оръжия, които са не в ръцете на полицията или армията, а на обик­новените граж­дани и могат да влязат в дейс­т­вие вед­нага. Могат да поч­нат да стрелят.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...