Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Тръмп „умря”. Да живее духът на Тръмп!

Тръмп „умря”. Да живее духът на Тръмп!

Тръмп „умря”. Да живее духът на Тръмп!

На изборите в САЩ победи лагерът на неолибералната върхушка на глобализирания и офшорен капитал на соросоидите

Проф. Васил Проданов

От „Клуб 24 май”

След около два месеца Доналд Тръмп ще напусне „1600 Пен­сил­вания авеню NW” във Вашин­г­тон и ще се премести в Trump Tower в Ман­хатън в Ню Йорк. На неговото място ще дойде 78-годишният Джо Бай­дън с обещанията да води Америка и светът към нови светли неолиберални бъд­нини.

В изборите в САЩ победи лагерът на неолиберал­ната вър­хушка на глобализирания и офшорен капитал на соросоидите, трупал богат­с­тво и власт от времето на Рей­гън до наши дни. Извес­тно е, че около 100 американ­ски милиар­дери финан­сираха кам­панията на Бай­дън. Говори се, че най-големият му донор, платил за неговата победа, бе Джордж Сорос. Сорос плати и може да тър­жес­т­вува, че парите му са свър­шили добра работа. Има богат опит в неж­ните революции, под­к­репи и протес­тите с лозунг „Животът на чер­ните има значение“, учас­тва активно и в сегаш­ните избори. Даде 50 милиона долара за бит­ката срещу Тръмп и днес е доволен, както и соросоидите по света, които са на негова изд­ръжка. Там,

където се намес­ваше и побеж­даваше досега Сорос

, противоречията не се решаваха, а задъл­бочаваха, тъй като той бе водеща глобална фигура в съз­даването на идеологически апарати и идеологическа обос­новка на налагането на глобализирания неолиберален капитализъм по света.

Сис­тем­ната криза на капитализма не е изчез­нала, а ще се засилва. Не са изчез­нали противоречията на неолиберал­ния глобализиран капитализъм, които родиха Тръмп. И проб­лемът на Америка съв­сем не е „лошият Тръмп“. Той е сим­п­том, той е изразител на обек­тивни противоречия, които не само няма да бъдат решени от Бай­дън, но допъл­нително ще се засилят и това ще води до нов въз­ход на духа на Тръмп или на тръм­пизма.

Затова и победата на Бай­дън е пирова победа. И това е така, защото имаме задъл­бочавана от пан­демията сис­темна криза на неолиберал­ния капитализъм. Капитализ­мът, обс­луж­ващ най-богатата олигар­хия в света. Още през 2015 г. специално проуч­ване на „Ню Йорк Таймс“ установи, че 158 най-богати семейс­тва от американ­с­ката олигар­хия са основ­ната част от финан­сиращите и съот­ветно купуващите изборите на двете пар­тии и това няма нищо общо с демок­рацията, а тази сис­темна харак­терис­тика ще става все по бед­с­т­вена за капитализма. Тази сис­темна криза роди Тръмп, тя ще продъл­жава да носи със себе си духа на Тръмп. Тръмп умря политически, няма шан­сове на неговата въз­раст за нова политическа кариера, ако съдеб­ните дела, които започва да води, не преобър­нат нещата. Как­вото и да стане обаче, духът на Тръмп, рожба на кризата на неолиберал­ния капитализъм, е жив.

Неговите пос­ледователи в САЩ са десетки милиони. Времето до предаването на властта на 20 януари 2021 г., т.е. повече от два месеца, през които Тръмп ще остане в Белия дом, ще бъде период на изос­т­рена битка чрез съдеб­ната власт и масови протести, в която той и неговите под­дръж­ници може да тресат американ­с­кото общес­тво. Тези хора са озверели и ядосани от това, което чуват за фал­шификации на изборите. Много от тях не искат да предават властта с мир и са готови да се борят до край, както обещава Тръмп. Това ще засилва, няма да отс­лабва поляризацията на американ­с­кото общес­тво.

Нес­лучайно вес­т­ник „Уол стрийт джър­нъл“ излезе със статия „Тези избори допъл­нително показаха колко раз­делено е американ­с­кото общес­тво“. Бай­дън говори, както правят обик­новено политиците, че ще търси един­с­тво на американ­ците през своя ман­дат за президент, но

обек­тив­ните реал­ности обещават не един­с­тво, а много по-големи противоречия и кон­ф­ликти

, откол­кото досега. Тепърва ще гледаме съдебни битки, тепърва ще гледаме протести и сблъсъци. Поляризацията на американ­с­кото общес­тво в момента не е по-малка, а по-голяма от тази при предиш­ните избори през 2016 г. и ускорено се засилва.

Привър­жениците на Тръмп сега са много повече от тези, които гласуваха за него през 2016 г. Тогава той получи около 63 милиона гласа, сега ги увеличи на около 70 милиона. Бай­дън получи само няколко процента повече. При това сред гласувалите за Тръмп има не само бели американци, но и много латиноамериканци и негри. За него гласуваха 64% от мъжете от бялата работ­ническа класа и много чер­нокожи и латиноамериканци. Глобализираният капитализъм не се харесва на много от чер­нокожите и латиноамерикан­ците, поради което те гласуваха за Тръмп, който според пред­варителни данни е спечелил повече под­к­репа сред цвет­нокожите в САЩ, откол­кото всеки кан­дидат за репуб­ликан­ски президент през пос­лед­ните 60 години.

Това ще бъде свър­зано с раз­деление и поляризация на инс­титуциите, което ще обез­силва тях­ната дей­ност. Репуб­ликан­с­ката пар­тия спечели допъл­нително места в Сената, където държи мнозин­с­тво срещу мнозин­с­т­вото на демок­ратите в дол­ната камара. Още по-силно е доминирането на репуб­ликан­ците във Вър­хов­ния съд. Това ще се превърне в жес­тока инс­титуционална война. Ще бъде трудно да се приемат закони и наз­начават съдии.

Всичко това е свър­зано с гиган­т­ска социално-класова поляризация, с ускорено засил­ващо се от пан­демията обогатяване на 0.1 % най-богати, с увеличаването на бед­ните и намаляващата средна класа. Само между май и сеп­тем­ври тази година доходите на около 8 милиона американци допъл­нително са пад­нали под рав­нището на бед­ност. Опитите за социални решения се натък­ват на факта на скока на дълга на правител­с­т­вото на над 27 трилиона долара, а опитите за повишаване на данъците на богатите ще доп­ринесат допъл­нително за бяг­с­т­вото на капитал в офшорки и ще прекъс­нат опитите на Тръмп за зав­ръщане на американ­с­ките ком­пании в САЩ.

А Бай­дън е изразител на интересите на неолиберал­ните глобалисти с тех­ните политики, които ще доведат до допъл­нително засил­ване на досегаш­ните противоречия и на американ­с­кия, и на глобал­ния неолиберален капитализъм. Бай­дън е политик, който активно е учас­т­вал във въз­хода на този капитализъм и неговите дейс­т­вия по света. Той под­к­репи вой­ната в Ирак, която струваше на живота на над 650 000 души и прогони от род­ните им места над 5 милиона човека. Той под­к­репи атаките срещу социал­ната дър­жава през изминалите три десетилетия, под­к­репяше икономическа политика, правеща богатите по-богати, а голяма част от останалите – по-бедни. Затова и той ще засили, няма да отс­лаби противоречията на този капитализъм. И ако остане начело на САЩ след­ващите четири години, то

след­ващите избори ще бъдат жес­ток реванш на някоя много по-крайна вер­сия на Тръмп.

Тръмп 2.0 може да бъде много по-радикален от своя пред­шес­т­веник в раз­рушаването на глобализирания неолиберален капитализъм. Капитализъм, при който кон­цен­т­рацията на богат­с­т­вото в ръцете на едно мал­цин­с­тво е по-голяма от когато и да е през пос­лед­ните сто години. А през пос­лед­ните месеци милиони американци рух­наха социално под рав­нището на бед­ност. Само през пос­лед­ната сед­мица около изборите ежед­невно около 100 000 американци се раз­боляваха от Covid-19, а броят на умрелите над­мина 234 000 човека. При това смъртта е явно дефинирана класово, защото преоб­ладаващо се раз­боляват и умират хора с по-ниски доходи, особено от расовите мал­цин­с­тва. Богат­с­т­вото на милиар­дерите по време на пан­демията е нарас­нало за някол­кото месеца с 27.5 % или от 7.9 на 10.2 трилиона долара, докато стотици хиляди по-бедни хора са отивали в гробищата, жер­тви на тази пан­демия.

Същев­ременно

върви бър­зото пренареж­дане на светов­ната геоикономика и геополитика

, ускорени от пан­демията и раз­лич­ните й след­с­т­вия в раз­лич­ните страни и региони. Най-малко ударени и най-печеливши са водещи азиат­ски дър­жави – Китай, Южна Корея, Тай­ван, Виет­нам, Япония и пр., които в момента много по-ускорено излизат нап­ред. Това в особена степен е валидно за Китай.

Бай­дън може да отс­лаби атаката срещу Китай, но от това САЩ няма да спечелят кой знае колко, докато за китай­ците това ще даде допъл­нително отдих, за да вър­вят ускорено нап­ред и изп­реварят САЩ не само по БВП, но и в доминацията в решаващи тех­нологии като изкус­т­вен интелект и 5G интер­нет.

Поради това и геополитичес­ките и геоикономически противоречия ще се засил­ват, а с тях и светът ще бъде прес­лед­ван от духа на Тръмп, от тен­ден­циите на дег­лобализация и протек­ционизъм, на мит­нически, тър­гов­ски, тех­нологични войни, на над­п­ревара в новите тех­нологии и тях­ното изпол­з­ване за военни цели.

Неолиберал­ният глобализъм на Бай­дън допъл­нително ще засилва тези противоречия и ще въз­к­ресява духа на Тръмп.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...